Szkolenie trzydniowe w Olsztynie: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Globalne spojrzenie na całą tematykę w praktycznym ujęciu – stan prawny na maj 2024 r.

Data: 20.05.2024   Godzina:
Miejsce: Olsztyn, ul. Żeglarska 4 – Hotel Przystań

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Globalne spojrzenie na całą tematykę w praktycznym ujęciu – stan prawny na maj 2024 r.


SZKOLENIE TRZYDNIOWE W TERMINIE: 20-22.05.2024 R.


Program szkolenia:

MODUŁ I: Zasady wypłaty zasiłków

 1. Nowe wytyczne w sprawie przyjmowania do podstawy zasiłku wynagrodzenia za siłę wyższą.
 2. Nowe rozporządzenie o wymaganych dokumentach do zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 3. Zmiany w przepisach kodeksu pracy regulujące wypłatę zasiłku macierzyńskiego:
  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego;
  • zmiany w wysokości zasiłku macierzyńskiego – nowe stawki procentowe;
  • zmiana w zasadach dzielenia urlopu rodzicielskiego na części;
  • dodatkowy wymiar urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica;
  • nowy sposób wnioskowania o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski;
  • zmiany w urlopie ojcowskim;
  • przepisy przejściowe;
  • aktualne wyjaśnienia i częste pytania.
 4. Zmiany w przepisach regulujące ulgi podatkowe w wypłacanych zasiłkach:
  • miesięczna ulga podatkowa;
  • zwolnienie z podatku od wypłacanego zasiłku macierzyńskiego;
  • zwolnienie z podatku od wypłacanych zasiłków – ograniczenie kwotowe;
  • wymagane dokumenty do zastosowania ulgi.
 5. PUE – panel płatnika. Praktyczne wskazówki korzystania z portalu:
  • zaświadczenia lekarskie e-zla;
  • sporządzanie zaświadczenia płatnika składek Z-3 oraz ZAS-12;
  • kierowanie wniosku o kontrolę zasadności wystawienia e-zla;
  • wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego;
  • pismo ogólne do ZUS;
  • wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku;
  • zamawianie archiwalnych zaświadczeń lekarskich;
  • dokumenty wysłane, robocze oraz zlecenia wysłania;
  • korespondencja mailowa z ZUS;
  • kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS;
  • udzielanie pełnomocnictw i ich odwoływanie;
  • ustawianie subskrypcji – powiadomień.
 6. Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okres wyczekiwania na prawo do zasiłku oraz okres wypłaty;
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;
  • wysokość świadczeń chorobowych;
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia;
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji);
  • powrót na świadczenie – nowe zasady;
  • świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
 7. Zaświadczenia lekarskie – wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:
  • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA;
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;
  • statusy e-zla;
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę;
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień;
  • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS;
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 8. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:
  • za okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie;
  • za okres urlopu rodzicielskiego;
  • możliwość odroczenia urlopu;
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu;
  • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;
  • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%;
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;
  • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego;
  • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu;
  • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego;
  • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku;
  • zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
 9. Zasiłki opiekuńcze na ogólnych zasadach:
  • prawo/brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość;
  • określanie kręgów rodzinnych niezbędnych do wyliczenia limitu zasiłku;
  • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

MODUŁ II: Podstawa wymiaru

 1. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników i innych osób podlegających obowiązkowo do ubezpieczenia chorobowego:
  • definicja wynagrodzenia za pracę;
  • sumowanie wynagrodzeń za pracę z tytułu następujących po sobie umów o pracę;
  • okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku;
  • etapy wyliczania zasiłku krok po kroku;
  • powstanie niezdolności do pracy przed upływem 12 miesięcy;
  • powstanie niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca;
  • zasady przyjmowania lub wyłączania przychodów z miesięcy, w których występuje usprawiedliwiona nieobecność w pracy;
  • zasady uzupełniania wynagrodzenie stałego i zmiennego;
  • ustalanie miesięcznego wynagrodzenie z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej;
  • zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia po uzupełnieniu, bądź w kwocie faktycznej;
  • składniki wynagrodzenia nie przyjmowane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków;
  • przyjmowanie składników wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne i nieoznaczone;
  • przyjmowanie do podstawy wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia wypłaconych zaliczkowo;
  • ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w przypadku składników, które nie zostały jeszcze wypłacone;
  • przyjmowanie w ustalanej podstawie wymiaru zasiłków składników należnych do określonego terminu;
  • umowa zlecenie z własnym pracownikiem – nowe zasady;
  • ustalanie nowej podstawy wymiaru zasiłków w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy;
  • zasady przyjmowania składników wynagrodzenia przysługujących za dłuższe okresy w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy;
  • ustalanie średniego współczynnika zmiany wymiaru czasu pracy niezbędnego do prawidłowego przyjęcia składników wynagrodzenia za dłuższe okresy;
  • zasady kontynuowania i ustalania nowej podstawy wymiaru zasiłków w przypadku przerwy w niezdolności do pracy, lub zmiany rodzaju zasiłków;
  • waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego;
  • ograniczenie podstawy wymiaru zasiłków za okres po ustaniu zatrudnienia;
  • wpływ przekroczenia „trzydziestokrotności” na podstawę wymiaru zasiłków;
  • ustalanie najniższej podstawy wymiaru zasiłków.
 2. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników tymczasowych:
  • okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków;
  • przyjmowanie do podstawy kolejno następujących po sobie umów o pracę zawieranych z tym samym, lub innym pracodawcą;
  • powstanie niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca;
  • ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż miesiąc;
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia za pracę;
  • uzupełnianie wynagrodzenia za pracę z tytułu zatrudnienia u kilku pracodawców;
  • ustalanie najniższej podstawy wymiaru zasiłków dla umów zawartych na okres krótszy niż miesiąc.
 3. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników wykonujących pracę za granicą (oddelegowanych):
  • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku przychodu poniżej przeciętnego wynagrodzenia;
  • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku przychodu powyżej przeciętnego wynagrodzenia;
  • przyjmowanie do ustalanej podstawy wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc;
  • przyjmowanie składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu;
  • zasady przyjmowania składników wynagrodzenia do których pracownik zachowuje prawo podczas pobieranego zasiłku;
  • sposób ustalania przychodu za pełen miesiąc w przypadku nieobecności usprawiedliwionej.
 4. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dla zleceniobiorców i innych osób podlegających dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego:
  • definicja przychodu;
  • okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków;
  • zasady przyjmowania przychodu bez uzupełniania oraz wyjątek od tej zasady;
  • powstanie niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca u osób nie posiadających wcześniejszego tytułu ubezpieczenia;
  • definicja wcześniejszego tytułu ubezpieczenia oraz czego nie uznajemy ze ten tytuł;
  • zasady przyjmowania lub wyłączania przychodów z miesięcy, w których występuje usprawiedliwiona nieobecność w pracy;
  • powstanie niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca u osób posiadających wcześniejszy tytuł ubezpieczenia;
  • ustalanie podstawy wymiaru zasiłków dla niezdolności do pracy powstałej po pełnym miesiącu podlegania do ubezpieczenia chorobowego, a przed upływem 12 miesięcy tego ubezpieczenia;
  • zasady kontynuowania i ustalania nowej podstawy wymiaru zasiłków w przypadku przerwy w niezdolności do pracy, lub zmiany rodzaju zasiłków.
 5. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego:
  • definicja podstawy wymiaru składek;
  • okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków;
  • różnice w stosowanych stawkach procentowych pomniejszających przychód w zależności od tytułu ubezpieczenia;
  • ograniczenia w wysokości podstawy wymiaru zasiłków;
  • zasady kontynuowania i ustalania nowej podstawy wymiaru zasiłków w przypadku przerwy w niezdolności do pracy, lub zmiany rodzaju zasiłków.
 6. Omawianie problemów uczestników szkolenia, napotkanych podczas pracy zawodowej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia – wzór MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pan Zbigniew Szpila – doświadczony i ceniony wykładowca, specjalista z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego, praktyk, wieloletni pracownik ZUS, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 2390,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 2-osobowym lub 2590,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 1-osobowym z 20/21.05.2024 r. i 21/22.05.2024 r.

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »