Szkolenie online: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – zmiany w świadczeniu rehabilitacyjnym oraz w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasiłku w oparciu o aktualne wyjaśnienia z uwzględnieniem stanowiska ZUS w sprawie przyjmowania do podstawy wynagrodzenia za siłę wyższą – stan prawny na sierpień 2024 r.

Data: 6.08.2024   Godzina: 9:00-14:00
Miejsce: online

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – zmiany w świadczeniu
rehabilitacyjnym oraz w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasiłku w oparciu o aktualne wyjaśnienia z uwzględnieniem stanowiska ZUS w sprawie przyjmowania do podstawy wynagrodzenia za siłę wyższą – stan prawny na sierpień 2024 r.


Program szkolenia:

1. Nowe wytyczne w sprawie przyjmowania do podstawy zasiłku wynagrodzenia za siłę wyższą.
2. Nowe rozporządzenie o wymaganych dokumentach do zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
3. Zmiany w przepisach kodeksu pracy regulujące wypłatę zasiłku macierzyńskiego:
− nowy wymiar urlopu rodzicielskiego;
− zmiany w wysokości zasiłku macierzyńskiego – nowe stawki procentowe;
− zmiana w zasadach dzielenia urlopu rodzicielskiego na części;
− dodatkowy wymiar urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica;
− nowy sposób wnioskowania o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski;
− zmiany w urlopie ojcowskim;
− przepisy przejściowe;
− aktualne wyjaśnienia i częste pytania.
4. Zmiany w przepisach regulujące ulgi podatkowe w wypłacanych zasiłkach:
− miesięczna ulga podatkowa;
− zwolnienie z podatku od wypłacanego zasiłku macierzyńskiego;
− zwolnienie z podatku od wypłacanych zasiłków – ograniczenie kwotowe;
− wymagane dokumenty do zastosowania ulgi.
5. PUE – panel płatnika i świadczeniobiorcy. Praktyczne wskazówki korzystania z portalu:
− zaświadczenia lekarskie e-zla;
− sporządzanie zaświadczenia płatnika składek Z-3 oraz ZAS-12;
− kierowanie wniosku o kontrolę zasadności wystawienia e-zla;
− wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego;
− pismo ogólne do ZUS;
− sprawdzenie terminów i kwot wypłacanych zasiłków;
− wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku;
− zamawianie archiwalnych zaświadczeń lekarskich;
− dokumenty wysłane, robocze oraz zlecenia wysłania;
− korespondencja mailowa z ZUS;
− kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.
6. Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i świadczenie
rehabilitacyjne:
− okres wyczekiwania na prawo do zasiłku oraz okres wypłaty;
− przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;
− kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;
− wysokość świadczeń chorobowych;
− okres zasiłkowy i zasady jego liczenia;
− zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego (okres przez który
świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej
waloryzacji);
− świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
7. Zaświadczenia lekarskie – wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:
− wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA;
− przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;
− statusy e-zla;
− dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę;
− dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia
oraz kolejnych zwolnień;
− przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS;
− obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;
− zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
8. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:
− za okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na
wychowanie;
− za okres urlopu rodzicielskiego;
− możliwość odroczenia urlopu;
− wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby
obliczania okresu wydłużenia urlopu;
− możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;
− przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
− zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia
przez nią dziecka;
− zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do
samodzielnej egzystencji;
− różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu
wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński
ulega wyrównaniu do 100%;
− zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;
− zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;
− podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego;
− ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu;
− wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego;
− dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku;
− zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
9. Zasiłki opiekuńcze na ogólnych zasadach:
− prawo/brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość;
− określanie kręgów rodzinnych niezbędnych do wyliczenia limitu zasiłku;
− dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
10. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia:
− okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana;
− definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru;
− składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru;
− wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru;
− zasady uzupełniania wynagrodzenia;
− składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości;
− zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
− składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia;
− umowy zlecenia z własnym pracownikiem;
− zaliczkowa wypłata składnika;
− niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub
wychowawczym;
− zmiana wymiaru czasu pracy;
− minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki
wypłacane obok zasiłku;
− ponowne ustalanie podstawy wymiaru;
− różnice w ustalaniu podstawy wymiaru dla osób obowiązkowo i dobrowolnie zgłoszonych do
ubezpieczenia chorobowego;
− podstawa wymiaru z ubezpieczenia wypadkowego.
11. Omawianie problemów uczestników szkolenia, napotkanych podczas pracy zawodowe

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia – wzór MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

 

Zajęcia poprowadzi: Zbigniew Szpila – doświadczony i ceniony wykładowca, specjalista z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego, praktyk, wieloletni pracownik ZUS, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 420,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia (zgodne ze wzorem MEN)

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email na który zostanie przesłany link na szkolenie

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »