Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – stan prawny na czerwiec 2019 r.

Data: 18.06.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Cel szkolenia: zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zasiłków na ubezpieczenie społeczne w razie choroby i macierzyństwa.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników działów płac, biur rachunkowych.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna aktualne przepisy dotyczące zasiłków na ubezpieczenie społeczne w razie choroby i macierzyństwa.

Program szkolenia:

  1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku;
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;
  • wysokość świadczeń chorobowych;
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności
   do okresu zasiłkowego;
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres, przez który świadczenie przysługuje;
  • wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
  1. Zaświadczenia lekarskie – zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:
  • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA;
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;
  • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek;
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika;
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku: pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień;
  • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik posiada profil płatnika oraz nie posiada profilu płatnika składek;
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny (ZUS ZLA, e-ZLA).
  1. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:
  • za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie;
  • za okres urlopu rodzicielskiego:
  • możliwość odroczenia urlopu,
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużeniaurlopu,
  • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;
  • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%;
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;
  • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
  • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
  • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
  • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
  • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
  • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
  • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA;
  • za okres urlopu ojcowskiego.
  1. Świadczenie opiekuńcze (30, 56 albo 60 dni):
  • zmiany w zasiłku opiekuńczym: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku i okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje;
  • omówienie nowych druków ZUS Z15A i ZUS Z15B;
  • zasiłek opiekuńczy (nie dłużej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym) w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
   do ukończenia 18 lat oraz w przypadku takiego dziecka, gdy poród, choroba lub pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, uniemożliwiają opiekę.
  1. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek:
  • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana;
  • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru;
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru;
  • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru;
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia;
  • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości;
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
  • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia;
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem;
  • zaliczkowa wypłata składnika;
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym;
  • zmiana wymiaru czasu pracy;
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku;
  • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
  1. Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: Elżbieta Fijor - trener, wykładowca, prelegent z wieloletnim doświadczeniem w   przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji. Praktyk, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych od ponad 20 lat. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiada praktyczne podejście do stosowania przepisów prawa w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jako trener skupia się na praktycznych aspektach przepisów, prezentując je w przykładach.
Cena za udział w szkoleniu: 370,00 PLN od osoby - w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »