Szkolenie online: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczenia w związku z COVID-19 – stan prawny na czerwiec 2021 r.

Data: 24.06.2021   Godzina: 9:30
Miejsce: szkolenie online

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczenia w związku z COVID-19
– stan prawny na czerwiec 2021 r.


Program szkolenia:

I. Świadczenia w związku z COVID-19:

 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek chorobowy dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie oraz izolacji, również podczas pobytu za granicą;
 • zasiłek chorobowy dla pracowników placówek medycznych;
 • zasiłek chorobowy dla pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz dla osób wykonujących zadania Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • świadczenie rehabilitacyjne – wydłużenie prawa;
 • przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie etatu z uwagi na ustawę o COVID-19;
 • przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie etatu dla kobiet w ciąży oraz dla zasiłku macierzyńskiego – szczególne zasady;
 • zasady pracy zdalnej w okresie odbywania kwarantanny i izolacji;
 • kwarantanna i izolacja a sprawowanie opieki.

II. Nowe możliwości w panelu Płatnika na PUE ZUS:

 • widok anulowanych zaświadczeń lekarskich;
 • zaświadczenia lekarskie za wcześniejszy okres – zamawianie danych archiwalnych;
 • zakładka dokumenty i wiadomości – informacja o pobranych zaświadczeniach lekarskich;
 • zakładka dokumenty i wiadomości (dokumenty wysłane i robocze) – informacja dla jakich pracowników został sporządzony wniosek o wypłatę zasiłku.

III. Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • okres wyczekiwania na prawo do zasiłku oraz okres wypłaty;
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;
 • wysokość świadczeń chorobowych;
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia;
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji).

IV. Zaświadczenia lekarskie – wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:

 • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA;
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;
 • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek;
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika;
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień;
 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik posiada profil płatnika oraz nie posiada profilu płatnika składek;
 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

V. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:

 • za okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie;
 • za okres urlopu rodzicielskiego;
 • możliwość odroczenia urlopu;
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu;
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej / nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona / nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;
 • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w  których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%;
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego;
 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu;
 • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego;
 • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego;
 • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku;
 • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA;
 • zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.

VI. Zasiłki opiekuńcze na ogólnych zasadach:

 • prawo / brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość;
 • określanie kręgów rodzinnych niezbędnych do wyliczenia limitu zasiłku;
 • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

VII. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia:

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana;
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru;
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru;
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru;
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia;
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości;
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia;
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem;
 • zaliczkowa wypłata składnika;
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym;
 • zmiana wymiaru czasu pracy;
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków a składniki wypłacane obok zasiłku;
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru;
 • różnice w ustalaniu podstawy wymiaru dla osób obowiązkowo i dobrowolnie zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego;
 • podstawa wymiaru z ubezpieczenia wypadkowego.

VIII. Uprawnienia i obowiązki płatnika składek nieuprawnionego, bądź uprawnionego do wypłaty zasiłków.

IX. Omawianie problemów uczestników szkolenia, napotkanych podczas pracy zawodowej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9:30-14:30


 

Zajęcia poprowadzi: Zbigniew Szpila – doświadczony i ceniony wykładowca, specjalista z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego, praktyk, wieloletni pracownik ZUS, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »