Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach samorządu terytorialnego po zmianach przepisów

Data: 31.05.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Cel szkolenia: przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu środków trwałych oraz wartości niematerialnych.

Szkolenie jest kierowane do: księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych JST oraz pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych zajmujących się tematyką środków trwałych.

Efekt szkolenia: uczestnik po szkoleniu posiada aktualną wiedzę z zakresu środków trwałych oraz wartości niematerialnych.

Program szkolenia:

 1. Ustawowe definicje środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych:
 • cechy środka trwałego,
 • warunki uznania składnika majątku za środek trwały,
 • obiekt inwentarzowy (pojedynczy, zbiorczy),
 • warunki uznania wartości niematerialnych i prawnych.
 1. Krótkie przypomnienie ostatnich zmian w przepisach w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Zasady ustalania wartości początkowej:
 • cena nabycia i koszt wytworzenia,
 • wartość środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny, spadku lub nieodpłatnego przekazania,
 • inne elementy mające wpływ na wartość początkową środka trwałego lub WNiP,
 • ustalenie wartości początkowej nabytego gruntu.
 1. Zmiany wartości początkowej:
 • ulepszenie środka trwałego,
 • zwiększenie lub zmniejszenie wartości środka trwałego zgodnie z prawem podatkowym i Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 11.
 1. Zasady ewidencji środków trwałych oraz WNiP:
 • uregulowania w polityce rachunkowości (w tym próg istotności),
 • ewidencja składników majątku: syntetyczna i analityczna oraz pozabilansowa (w tym ewidencja dla celów sporządzania informacji dodatkowej),
 • przykłady ewidencji księgowej stanu i zmian wartości składników majątku trwałego jednostki.
 1. Środki trwałe w budowie (inwestycje):
 • koszty inwestycyjne,
 • finansowanie, rozliczenie i udokumentowanie zakończenia i przyjęcia środków trwałych do użytku.
 1. Zasady amortyzacji/umarzania składników majątku.
 2. Zasady gospodarowania mieniem (nieruchomości i majątek ruchomy).
 3. Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych:
 • wybrane problemy z zakresu inwentaryzacji składników majątku trwałego jednostki,
 • stanowiska KSR dotyczące inwentaryzacji składników majątku.
 1. Prezentacja środków trwałych w sprawozdaniu finansowym (bilans, informacja dodatkowa).

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10:00 – 15:00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy specjalista w zakresie księgowości budżetowej, praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę i lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »