Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych – praktyczne zastosowanie przepisów po zmianach obowiązujących od 2019 roku

Data: 9.05.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 - Hotel Europejski

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych po zmianach w przepisach prawa obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz uchwalonych zmian obowiązujących od 2020 roku. Na szkoleniu omówione zostaną zmiany w przepisach zarówno kodeksu postępowania cywilnego jak i ustawy kodeks pracy.

Szkolenie adresowane jest: do działów kadrowo-płacowych.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna zasady dotyczące potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych po zmianach przepisów.

Program szkolenia:

I. Zmiany przepisów obowiązujące od 2019 roku.

 1. Nowe zasady dokonywania potrąceń z tytułu alimentów:
 • dokonywanie potrąceń z wypłacanych diet tytułem podróży służbowych –maksymalna wysokość potrącanych diet,rozliczenie na liście płac potrąconych kwot, wyjaśnienia MRPiPS oraz MS na tle wprowadzonych zmian,
 • nowe obowiązki pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych,
 • wzrost kar grzywny za niedopełnienie obowiązków informacyjnych,
 • kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnie dłużników alimentacyjnych,
 • wypłata wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy o pracę,
 • świadczenia wyłączone spod egzekucji.
 1. Zmiany w potrąceniach wierzytelności z umów cywilnoprawnych:
 • granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń w 2019 r.,
 • najnowsze rozstrzygnięcie Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie kwot wolnych w odniesieniu do minimalnej stawki godzinowej,
 • zasady pomniejszania kwoty wolnej w stosunku do liczby godzin wykonywanego zlecenia.
 1. Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 1 stycznia 2019 r.:
 • wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika,
 • wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń,
 • od jakiej kwoty do wypłaty należy dokonać obowiązkowych potrąceń,
 • czy potrzebna jest zgoda pracownika.

II. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych.

 1. Informacje dla organów egzekucyjnych: Komornik, ZUS, Urząd Skarbowy.
 2. Zbieg egzekucji komorniczej, sądowej i administracyjnej.
 3. Obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika.
 4. Kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego.
 5. Obowiązek potrącenia alimentów na “wniosek wierzyciela”.

III. Część praktyczna na przykładach – jak dokonywać potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych?

 1. Wynagrodzenie za pracę:
 • kwalifikacja świadczeń do wynagrodzenia,
 • potrącenia za zgodą i “bez zgody pracownika”,
 • kolejność dokonywania potrąceń i wysokość dokonywanych potrąceń w tym z nagród, ZFŚS, wynagrodzenia rocznego, nagród, premii (również za okresy dłuższe niż 1 miesiąc),
 • kiedy należy pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń,
 • świadczenia w „naturze” obok wynagrodzenia za pracę,
 • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu,
 • potrącenie z wynagrodzenia chorobowego,
 • potrącenia dobrowolne,
 • kary pieniężne,
 • potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę.
 1. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego:
 • nowa wysokość kwot wolnych od 1 marca 2019 r.,
 • ustalanie wysokości potrąceń wraz z kwotami wolnymi od potrąceń,
 • zasady obniżania kwot wolnych,
 • potrącenie, gdy w danym miesiącu wypłacono wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek.
 1. Wierzytelność z umów cywilnoprawnych:
 • zastosowanie kwoty wolnej od 1 stycznia 2019 r.,
 • ustalanie faktycznej kwoty potrąceń.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Autor wielu publikacji z tego zakresu.
Cena za udział w szkoleniu: 370,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »