Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych – trudności i wątpliwości praktyki

Data: 26.04.2019   Godzina: 9:30
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Program szkolenia:

 1. Założenia nowego prawa zamówień publicznych.
 2. Planowanie i szacowanie zamówień w 2019 r. – status drobnych zamówień publicznych.
 3. Elektronizacja zamówień publicznych (standardy urzędowe, zasady komunikacji elektronicznej, forma elektroniczna a forma dokumentowa).
 4. Składanie ofert przetargowych i dokumentów towarzyszących w formie elektronicznej, składanie dokumentów dodatkowych.
 5. Zakres ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych.
 6. Konstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia –wybrane zagadnienia.
 7. Warunki wymagane od wykonawców i ich dokumentowanie, podstawa wykluczenia, problem oceny spełniania warunków przez konsorcjum.
 8. Wymóg zatrudnienia przez wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę oraz inne dyspozycje dotyczące sposobu wykonania zamówienia i kontroli jego realizacji.
 9. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych oraz kryteria oceny ofert przetargowych.
 10. Zaprojektowanie ekwiwalentnej umowy, problem prawidłowego zastrzegania kar umownych.
 11. Ocena ofert przetargowych, wybór oferty najkorzystniejszej, zaskarżenie wyniku do KIO w trybie odwoławczym.
 12. Obowiązek zawarcia umowy finalnej, ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania wykonawcy.
 13. Podstawowe zasady wykonywania zamówień publicznych, zaliczkowanie wykonawcy, nadzór nad realizacją zobowiązania obciążającego wykonawcę.
 14. Granice dopuszczalnych zmian w umowach o zamówienia publiczne.
 15. Odbiór przedmiotu zamówienia, rozliczenie umowy, odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia.
 16. Obowiązek dochodzenia roszczeń w praktyce, pozostałe zagadnienia, wyjaśnianie wątpliwości.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 9.30-14.30, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: doświadczony i ceniony wykładowca, wysokiej klasy specjalista z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji oraz opinii prawnych, ekspert komisji sejmowej, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »