Szkolenie trzydniowe w Sopocie: Realizacja instrumentów rynku pracy – dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia, staże, bony stażowe, refundacje +50, PI, RP– szczegółowe omówienie zasad ich prawidłowej realizacji z wykorzystaniem danych z ZUS-PUP, usługi U2-U4, zasady monitorowania i kontroli oraz udzielania pomocy de minimis

Data: 1.10.2023   Godzina: 10:00
Miejsce: Sopot, ul. Emilii Plater 7 – Hotel Eureka

Realizacja instrumentów rynku pracy: dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia, staże, bony stażowe, refundacje +50, PI, RP– szczegółowe omówienie zasad ich prawidłowej realizacji z wykorzystaniem danych z ZUS-PUP, usługi U2-U4, zasady monitorowania i kontroli oraz udzielania pomocy de minimis


SZKOLENIE W TERMINIE 1-4 PAŹDZIERNIKA 2023 R.


Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne realizacji instrumentów rynku pracy.
 2. Prawidłowe zasady i procedury realizacji wybranych instrumentów rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udzielanych zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis:
  • zasady tworzenia regulaminów,
  • przyjmowanie wniosków, zasady i tryb ich rozpatrywania, negocjowanie warunków umów,
  • zasady zawierania umów w ramach poszczególnych instrumentów:
   • elementy (obligatoryjne i fakultatywne) zawieranych umów z pracodawcami lub przedsiębiorcami,
   • dopuszczalny tryb wypowiadania warunków umowy, monitoring umów, czynności sprawdzające realizację zawartej umowy i postępowanie przy niedotrzymaniu warunków umów,
   • postępowanie w przypadku konieczności zwrotu przyznanej pomocy – tryb i terminy zwrotu.
 3. Szczegółowa charakterystyka instrumentów związanych z refundowaniem kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych – prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego pow. 50 roku życia z uwzględnieniem następujących zagadnień:
  • wnioski o wypłatę poniesionych kosztów zatrudnienia– zawartość, niezbędne załączniki, formalna i merytoryczna kontrola wniosku, naliczanie należnych kwot refundacji z uwzględnieniem okresów zwolnień lekarskich;
  • warunki zwrotu środków, zasady naliczania odsetek.
 4. Szczegółowa charakterystyka instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorczości – dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z uwzględnieniem następujących zagadnień:
  • kryteria oceny wniosków,
  • omówienie możliwych form zabezpieczeń umowy i wzorów stosowanej dokumentacji,
  • zasady poprawnego rozliczenia dofinansowania i refundacji, niezbędna dokumentacja,
  • prawidłowe zasady rozliczania podatku VAT przy udzielaniu dotacji i refundacji, stosowana dokumentacja.
 5. Wykorzystanie usług ZUS U2-U4 w pracy PUP:
  • wpływ danych pozyskanych z raportu U-2 na możliwość aktywizacji osoby bezrobotnej,
  • wykorzystanie danych z usługi U4 na ocenę efektywności programów rynku pracy.
 6. Pojęcie pomocy publicznej, pomocy de minimis i beneficjenta pomocy publicznej:
  • definicja pomocy publicznej i pomocy de minimis,
  • beneficjent pomocy publicznej- prawidłowe zdefiniowanie z punktu widzenia instytucji kultury, instytucji sportowych, instytucji edukacyjnych, usług medycznych, jednostek samorządowych, stowarzyszeń i fundacji,
  • usługi i instrumenty rynku pracy – wsparcia czy pomoc de minimis?
 7. Prawidłowe zasady postępowania przy udzielaniu pomocy de minimis, monitorowaniu i kontrolowaniu udzielonej pomocy:
  • informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
  • zasady wydawania i korekty zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – zawartość zaświadczenia, termin wydania zaświadczenia, dopuszczalny sposób korygowania zaświadczeń,
  • ustalenie wartości pomocy de mininis – wartość nominalna pomocy, a jej wartość brutto, dyskontowanie pomocy de minimis.
 8. Obowiązki organu udzielającego pomocy i podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy de minimis- obowiązki sprawozdawcze, archiwizacyjne, kontrolne, obowiązki w zakresie przekazywania informacji i zwrotu pomocy).
 9. Obliczanie wielkości pomocy de minimis w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości publicznoprawnych.
 10. Omówienie zmian w zakresie zasad realizacji w/w instrumentów wprowadzonych w projekcie w ustawy o aktywności zawodowej.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS

Zajęcia poprowadzi: certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Prowadziła szkolenia w obszarze KFS dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego województwa dolnośląskiego oraz lubelskiego. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”, „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.
Cena za udział w szkoleniu: 2490,00 PLN od osoby w pokoju 2-osobowym lub 2690,00 PLN od osoby w pokoju 1-osobowym. W cenę wliczono autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wyżywienie.

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »