Szkolenie w Krakowie: Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład oraz obowiązki podatników w związku z zamknięciem roku podatkowego i nowym rokiem podatkowym

Data: 7.02.2022   Godzina: 9:30
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's Cracow ****

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład oraz obowiązki podatników w związku z zamknięciem roku podatkowego i nowym rokiem podatkowym


Program szkolenia:

I. Zasady ogólne

 1. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł (obecnie 8 000 zł) – art. 27 ustawy PIT.
 2. Zwiększenie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka PIT – art. 27 ustawy PIT.
 3. Limit transakcji gotówkowych z 15 000 zł obniżony do 8 000 zł (art. 19 pkt 2 – Prawo przedsiębiorców).
 4. Sprzedaż samochodów poleasingowych będzie opodatkowana w działalności gospodarczej(art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust 2 pkt 19 ustawy PIT) – (nabytych od 1.01.2022 r. – art. 51 przepisów przejściowych).
 5. Zmniejszenie wkładu w spółce będzie opodatkowane (art. 14 ust. 2 pkt 16a, art. 14 ust. 3 pkt 11, art. 24 ust. 3i i 3j ustawy PIT).
 6. Wartość początkowa dla celów amortyzacji będzie ustalana według aktualnej wartości rynkowej a nie „historycznej” ceny nabycia (zakupu) – art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy PIT.
 7. Likwidacja możliwości amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz wyłączenie z kosztów odpisów amortyzacyjnych od tych budynków i lokali (art. 22c pkt 2 ustawy PIT) – będą obowiązywać dopiero od 1.01.2023 r. (art. 71 ust. 2 przepisów przejściowych).
 8. Likwidacja odliczenia od podatku składki zdrowotnej (uchylono art. 27b ustawy PIT i art. 13 oraz art. 31 ust. 1 – 4 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym) oraz zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Składka zdrowotna w PIT będzie wynosić 9% dochodu (skala podatkowa) lub 4,9 % dochodu, nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia (podatek liniowy). Składka zdrowotna w ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej wynosi 9% podstawy określonej w ustawie. Składka zdrowotna będzie płatna do 20 dnia następnego miesiąca.
 9. Likwidacja preferencyjnego rozliczenia dla samotnie wychowujących dzieci i zastąpienie go odliczeniem 1 500 zł rocznie od podatku (uchylono art. 6 ust. 4 – 4b, dodano art. 27ea ustawy PIT).
 10. Ulga dla klasy średniej, będzie również dotyczyć przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, których przychody wyniosą od 68 412 zł do 133 692 (ulga ta ma zniwelować niekorzystne zmiany w związku z brakiem możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku) – (art. 26 ust.1 pkt 2aa, ust. 4a – 4c ustawy PIT).
 11. Odliczenie od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych (art. 26 ust 1 pkt 2c ustawy PIT).
 12. Ulga na powrót, dla podatników osiedlających się w Polsce (art. 21 ust. 1 pkt 152, ust. 39, 43 i 44 ustawy PIT).
 13. Ulga dla rodziny z co najmniej czwórką dzieci (art. 21 ust. 1 pkt 153, ust. 39 i 44 – 48 ustawy PIT).
 14. Ulga dla seniora, który mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury, zrezygnuje z jej pobierania i będzie nadal czynny zawodowo (art. 21 ust. 1 pkt 154, ust. 39 i 44 ustawy PIT).
 15. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej (B+R) – art. 26e, art. 26eb ustawy PIT.
 16. Możliwość korzystania jednocześnie z ulgi IP Box i ulgi B+R (art. 30ca ust. 9a ustawy PIT).
 17. Wprowadzenie ulgi na prototyp, czyli dodatkowe odliczenie 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia takiego produktu na rynek (art. 26ga ustawy PIT).
 18. Wprowadzenie ulgi na robotyzację, tj. dodatkowe odliczenie 50% kosztów poniesionych na zakup lub leasing nowych robotów przemysłowych. Odliczenie będzie miało zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022 – 2026) – art. 52jb ustawy PIT.
 19. Wprowadzenie ulgi na ekspansję, tj. możliwość ponownego odliczenia 100% kosztów poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży, do kwoty 1 000 000 zł w roku podatkowym (art. 26gb ustawy PIT).
 20. Możliwość ponownego odliczenia od podstawy obliczenia podatku dodatkowo 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę (art. 26ha ustawy PIT).
 21. Ulga na zabytki (art. 26hb ustawy PIT).
 22. Możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego (art. 26hd ustawy PIT).
 23. Wprowadzenie limitu płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami – górny próg rozliczeń gotówkowych w kwocie 20 000 zł (art. 7b ustawy o prawach konsumenta).
 24. Pracownicy zatrudnieni „na czarno” – jeżeli pracownik zgłosi to odpowiednim organom, nie będzie musiał płacić podatku od otrzymanego wynagrodzenia. Podatek wraz z odsetkami za zwłokę zapłaci pracodawca (art. 14 ust. 2 pkt 20 i 21, art. 14 ust. 2j, art. 21 ust. 1 pkt 151, art. 23 ust.1 pkt 55c i 55d ustawy PIT).
 25. Nieodpłatne świadczenie polegające na udostępnieniu pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych (art. 12 ust. 2a ustawy PIT).
 26. Nowe zasady określania wzorów formularzy PIT (art. 45 ustawy PIT i art. 52 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym).
 27. Zmiana właściwości urzędu skarbowego, do którego podatnik powinien składać zeznanie roczne PIT (art. 45 ust. 1b ustawy PIT).
 28. Najem „prywatny” będzie opodatkowany tylko na ryczałcie (8,5 % i 12,5 %) – art. 9a ust. 6 ustawy PIT i art. 2 ust. 1a ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Przepisy te będą obowiązywały dopiero od 1.01.2023 r. (art. 71 ust. 1 przepisów przejściowych). Najem w działalności gospodarczej będzie opodatkowany w PIT i ryczałcie.

II. Ryczałt ewidencjonowany

 1. Zmiana definicji wolnych zawodów” (art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym).
 2. Obniżka stawek podatku w ryczałcie (art. 12 ust.1 pkt 2a i 2b ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym):
  • 14% przychodów ze świadczenia usług:
   1. w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
   2. architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
   3. w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).
  • 12% przychodów ze świadczenia usług (usługi IT).
 3. Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

III. Karta podatkowa

 1. Od 2022 r. lekarze świadczący usługi na rzecz szpitali i przychodni, oraz weterynarze współpracujący z różnymi placówkami – stracą prawo do karty podatkowej. Nadal kartę podatkową będą mogli mieć lekarze i weterynarze, którzy wykonują usługi na rzecz indywidualnych klientów (zał. nr 3 do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, objaśnienia do części VIII i IX tabeli miesięcznych stawek karty podatkowej).
 2. Od 2022 r. nie będzie można składać wniosków o opodatkowanie na karcie podatkowej. Na karcie podatkowej będą ci, którzy wybrali ją do końca 2021 r. (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym ).
 3. Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz.1094)

IV. Księgi

 1. Od 2023 r.: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów (ryczałt), ewidencja (wykaz – ryczałt) ŚT i WNP, trzeba będzie prowadzić komputerowo. Trzeba będzie je przesyłać do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej, w terminach wpłacania zaliczek, ryczałtu i składania zeznań. (art. 24a ust.1e, ust. 7 i 8 ustawy PIT i art. 15 ust. 12 i 13 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym).

V. Progi przychodów uprawniające przedsiębiorców do stosowania uproszczeń:

 1. Brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (do 2 mln euro) – do 9 188 200 zł.
 2. Status małego podatnika w PIT (do 2 mln euro) – do 9 188 000 zł.
 3. Jednorazowa amortyzacja (do 50 tys. euro) – do 230 000 zł.
 4. Przychody ryczałtowców (do 2 mln euro) – do 9 188 200 zł.
 5. Przychody ryczałtowców opodatkowanych kwartalnie (do 200 tys. euro) – do 918 820 zł.

VI. Obowiązki podatników prowadzących działalność gospodarczą

 1. Obowiązek sporządzenia spisu z natury (remanentu) na koniec roku podatkowego (paragraf 24 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkp i r).
 2. Informacja o prowadzeniu ksiąg rachunkowych mimo braku takiego obowiązku (przychody niższe niż 2 mln euro) – w zeznaniu rocznym (art. 24a ust. 5 ustawy PIT).
 3. Wybór formy opodatkowania w przypadku zmiany dotychczasowej:
  • podatek liniowy 19% (art. 9a ust. 2 – 2c ustawy PIT),
  • ryczałt ewidencjonowany (art.9 ust. 1 – 1c ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym),
  • karta podatkowa (od 2022 r. nie można wybrać tej formy opodatkowania).
 4. Wybór daty powstania przychoduzaliczki podlegające zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującejw zeznaniu rocznym (art. 14 ust. 1j ustawy PIT).
 5. Zasady wyboru zaliczek:
  • kwartalnychw zeznaniu rocznym (art. 44 ust. 3i ustawy PIT),
  • uproszczonychw zeznaniu rocznym (art. 44 ust. 6d ustawy PIT).
 6. Wybór kwartalnego opłacania ryczałtuw zeznaniu rocznym (art. 21 ust. 1c ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym).
 7. Termin złożenia deklaracji rocznej o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach (PIT-16A) – do 31 stycznia po upływie roku podatkowego (art. 31 ust. 4 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym) – deklaracja ta składana będzie po raz ostatni za 2021 r.
 8. Termin składania zeznań rocznych (PIT-36 i PIT- 36L) – od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ustawy PIT).
 9. Termin składania zeznań rocznych (PIT-28) – od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym).

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy. Ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Cena za udział w szkoleniu: 450,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »