Szkolenie w Krakowie: Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłaconych przez płatników z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych w 2022 roku włącznie ze zmianami ustawy z dnia 9 czerwca o zmianie ustawy o pdof oraz innych ustaw z dnia 15 czerwca 2022 r.”

Data: 13.07.2022   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's Cracow ****

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłaconych przez płatników z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych w 2022 roku włącznie ze zmianami ustawy z dnia 9 czerwca o zmianie ustawy o pdof oraz innych ustaw z dnia 15 czerwca 2022 r.


Program szkolenia:

 1. Omówienie zasad dotyczących obliczenia przez płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy wypłacanych od 1 lipca 2022 r.:
  • ustalanie podstawy opodatkowania w celu obliczenia zaliczki przez zakłady pracy,
  • likwidacja stosowanej przez zakłady pracy ulgi dla klasy średniej,
  • obniżenie stawki zaliczki z 17 do 12 proc. w I przedziale skali podatkowej,
  • nowa kwota ulgi podatkowej wynikająca z obniżenia do 12% stawki podatkowej,
  • rozszerzenie prawa do zaliczek preferencyjnych obliczanych i pobieranych przez zakłady pracy (o osoby samotnie wychowujące dzieci) – podwójna kwota ulgi tj. 300 zł x 2, albo liczenie zaliczki wg niższej
   12% stawki podatkowej.
 2. Uchylenie mechanizmu dotyczącego przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. – uregulowany w art. 53a ustawy o pdof (wcześniej w rozporządzeniu z 7 stycznia 2022 r.) –
  od 1 lipca 2022 r.
 3. Rozszerzenie zwolnień przedmiotowych od 1 lipca 2022 r.
  Zmiana art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy – rozszerzenie zwolnienia oświadczenia otrzymywane także przez osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; zwiększenie kwoty objętej zwolnieniem od podatku z 3 000 zł do 4 500 zł.
  Wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania zasiłków macierzyńskich w ramach:

  • ulgi dla młodych,
  • ulgi na powrót,
  • ulgi dla rodzin 4+,
  • ulgi dla pracujących seniorów.
 4. Opodatkowanie przez płatników przychodów z działalności wykonywanej osobiście wypłaconych od 1 lipca 2022 r. (art. 13 i 18 ustawy pdof) po obniżeniu stawki podatkowej.
 5. Zasady dotyczące poboru przez płatników podatku zryczałtowanego od niektórych przychodów (zmniejszenie podatku z 17 do 12% od umów cywilno-prawnych do 200 zł).
 6. Opodatkowanie renty rodzinnej dziecka małoletniego bez doliczania do dochodu rodzica (odrębna ulga
  w podatku przysługująca dziecku – w skali roku 3 600 zł).
 7. Podwyższenie zarobków jakie może osiągnąć dorosłe (do 25. roku życia) uczące się dziecko do wysokości 16 061, 28 zł (przed zmianą 3 089 zł) rocznie uprawniające do ulgi w ramach rodzina 4+, rozliczenia preferencyjnego oraz ulgi prorodzinnej (dot. całego 2022 roku).
 8. Obowiązki płatników wykazywania w PIT-11 za 2022 r. potrąconych składek płaconych przez członków związków zawodowych.
 9. Uelastycznienie zasad stosowania kwoty wolnej od podatku od 1 stycznia 2023 roku.
  Podatnik będzie mógł upoważnić do stosowania kwoty wolnej aż trzech płatników, składając im w tej sprawie stosowne oświadczenie. W oświadczeniu będzie mógł wskazać w jakiej części płatnik będzie stosował ulgę w podatku tj: 1/12, 1/24, 1/36.
 10. Możliwość zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek (do kwoty 30 tys. zł) również dla pracowników od 1 stycznia 2023 r.
 11. Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów –  od 1 stycznia 2023 r.
 12. Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń i wniosków składanych przez podatników PIT –
  od 1 stycznia 2023 roku;

  • oświadczenia będą mogły być składane według wzoru udostępnionego przez Ministra Finansów w BIP albo wzoru sporządzonego przez pracodawcę,
  • płatnik uwzględni je najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał,
   a w przypadku organu rentowego – najpóźniej po drugim miesiącu, w którym je otrzymał,
  • dotyczyć będą także kolejnych lat podatkowych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: doświadczony i ceniony wykładowca. Wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, praktyk, wieloletni pracownik aparatu skarbowego.
Cena za udział w szkoleniu: 490,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »