Szkolenie w Krakowie: Dokumentacja pracownicza i sprawy kadrowe

Data: 22.04.2024   Godzina: 10:00 -14:00
Miejsce: Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 6 – Hotel Ferreus

Dokumentacja pracownicza i sprawy kadrowe


Program szkolenia:

 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy:
  • regulamin pracy i regulamin wynagradzania zgodnie z Kp,
  • obwieszczenia, zarządzenia i porozumienia obowiązujące w zakładzie.
 2. Dokumenty, które obejmuje dokumentacja pracownicza oraz okresy ich przechowywania:
  • akta osobowe – aktualne zasady prowadzenia akt osobowych,
  • okres przechowywania dokumentacji,
  • zasady dostosowywania teczek do nowych przepisów,
  • zasady przechodzenia na e-teczkę i odbiór dokumentów przez pracownika,
  • prowadzenie części dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej,
  • nowe części akt osobowych po zmianach dotyczących kontroli trzeźwości,
  • obowiązki w zakresie wydawania kopii dokumentacji na życzenie pracownika.
 3. Dokumenty przechowywane w poszczególnych częściach akt osobowych:
  • dokumenty dostarczane przez pracownika,
  • tyczą przebiegu zatrudnienia (umowy, informacje i oświadczenia pracownika, itp.),
  • zmiany dotyczące umów na okres próbny i określony obowiązujące od 2023 r.,
  • nowe obowiązki informacyjne w stosunku do pracownika po zmianach z 2023 r.,
  • dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy, świadectwo pracy,
  • sposób przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych.
 4. Dokumentacja badań profilaktycznych i szkoleń bhp:
  • zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy,
  • sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie,
  • szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.
 5. Dokumenty, które mogą być przechowywane poza aktami osobowymi.
 6. Zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy:
  • dokumenty z zakresu czasu pracy, przechowywane w oddzielnej dokumentacji,
  • ewidencja czasu pracy – obligatoryjne zapisy, niepełna ewidencja czasu pracy,
  • listy obecności oraz grafiki – wyjaśnienie, co powinny zawierać i jak długo należy je przechowywać,
  • ewidencja czasu pracy wyłącznie w formie elektronicznej,
  • dokumentowanie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • elastyczny czas pracy – dokumenty, które musi posiadać pracodawca;
  • wnioski o zwolnienia z pracy dot. siły wyższej (nagła choroba, wypadek) i w związku z urlopem opiekuńczym.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 570,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »