Szkolenie w Kielcach: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – najnowsze interpretacje

Data: 10.10.2023   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Sienkiewicza 78 – Hotel Grand ****

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – najnowsze interpretacje


Program szkolenia:

I. Aktualności

 1. Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich – Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2023 r., poz. 641 – wchodzi w życie 26.04.2023 r. Nowe zasady w zakresie:
  • składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski,
  • wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części,
  • postępowania w okresie przejściowym.
 2. Wnioski o macierzyńskie i inne niezbędne dokumenty –  przedstawienie projektu rozporządzenia MRiPS z 22.03.2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków – nr wykazu 123.

II. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach – z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  • wysokość świadczeń chorobowych,
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego.
 2. Zaświadczenia lekarskie –  wystawianie zwolnień lekarskich:
  1. wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  2. zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 3. Uprawnienia rodzicielskie:
  1. zasiłek macierzyński:
   1. za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
   2. za okres urlopu rodzicielskiego:
    • możliwość odroczenia urlopu,
    • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
    • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim rodzicem dziecka,
   3. przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
   4. zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
   5. zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
   6. wysokość zasiłku macierzyńskiego, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
  2. podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
   • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
   • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
   • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
  3. za okres urlopu ojcowskiego.
 4. Zasiłki opiekuńcze:
  1. zasiłek opiekuńczy (60 dni):
   • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
   • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
  2. zasiłek opiekuńczy (56 dni):
   • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz jego wysokość,
   • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek:
   • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
   • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
   • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
   • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
   • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
   • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
   • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
   • zaliczkowa wypłata składnika,
   • zmiana wymiaru czasu pracy,
   • minimalna podstawa wymiaru zasiłków a składniki wypłacane obok zasiłku,
   • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pani Anna Grzegolec – wysokiej klasy specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych z wieloletnią praktyką zawodową, znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 550,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »