Szkolenie w Kielcach: Wybrane zagadnienia z prawa pracy – stan prawny na wrzesień 2022 r.

Data: 28.09.2022   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Sienkiewicza 78 - Hotel Grand ****

Wybrane zagadnienia z prawa pracy
– stan prawny na wrzesień 2022 r.


Program szkolenia:

 1. Prognozowane zmiany w prawie pracy – Implementacja postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 oraz 1158 do Kodeksu Pracy polegająca m.in. na:

– rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia – co powinna zawierać informacja z art. 29 po nowelizacji – czas na dostosowanie obecnych informacji, kary za naruszenie przepisów w tym zakresie;
– zmiany dotyczące umów na okres próbny;
– zmiana dotycząca umów o pracę na czas określony;
– nowe uprawnienia pracownicze w zakresie zmiany warunków pracy – obowiązki informacyjne pracodawców, kary;
– wprowadzeniu przepisów obligujących do dodatkowych szkoleń;
– obowiązek informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu;
– indywidualne urlopy rodzicielskie;
– urlop opiekuńczy;
– wydłużenie okresu korzystania z uprawnień rodzicielskich (np. opieka nad zdrowym dzieckiem);
– zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej;
– elastyczna organizacja pracy dla niektórych pracowników (czas pracy);
– zmiany w uprawnieniach rodzicielskich (np. opieka);
– Nowy „wzór” umowy o pracę.

 1. Projekt zmian w kodeksie pracy w zakresie możliwości przeprowadzania przez pracodawców kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność środków odurzających.
 2. Badanie trzeźwości – sposób przeprowadzania badania, organy uprawnione do badania, odmowa pracownika na poddanie się badaniu – sposób postępowania przez pracodawcę.
 3. Informacja z przeprowadzonego badania – co powinna zawierać.
 4. Przechowywanie informacji z przeprowadzonego badania – gdzie i w jakim okresie ją przechowujemy.
 5. Nowe dokumenty w aktach osobowych – formalna strona kontroli trzeźwości.
 6. W jakim zakresie znowelizowane przepisy wymuszą zmianę treści regulaminów pracy.
 7. Kontrola dokumentacji pracowniczej – na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu akt osobowych przy prowadzeniu akt osobowych w 2022 r.
 8. Kwestionariusze osobowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracownika – dostosowanie do aktualnych przepisów.
 9. Żądanie od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania adresu zamieszkania oraz nr PESEL – (problematyka danych wymaganych przy kierowaniu osób przyjmowanych do pracy  na badania lekarskie)
 10. Ponowne zatrudnienie pracownika – czy pracodawca musi ponownie żądać podania danych osobowych (np. nowe kwestionariusze osobowe)
 11. Błędy w umowach o pracę – katalog najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości przez PIP.
 12. Informacja o warunkach zatrudnienia – treść, zmiana, częstotliwość sporządzania.
 13. Skuteczność doręczeń w czasie pandemii (np. rozwiązania umowy o pracę).W jakich przypadkach nie obowiązuje tzw. fikcja doręczeń (dwukrotne awizo).
 14. Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w kilku pracodawców. Zmiana stanowiska – w jakich przypadkach należy pracownika skierować na badania lekarskie.
 15. Ważność skierowań na badania lekarskie.
 16. Czy pracownik korzystający z urlopu musi mieć aktualne badanie lekarskie?
 17. Szkolenia z zakresu bhp osób zatrudnionych u kilku pracodawców jednocześnie.
 18. Zwolnienie z obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych – jakich pracodawców dotyczy.
 19. Usuwanie dokumentów (danych osobowych) z akt osobowych zgromadzonych przed wejściem w życie RODO – stanowisko UODO.
 20. Usunięcie z akt osobowych kary porządkowej – co z dokumentacją dotycząca nałożenia kary i ze spisem; kolejna kara nałożona w okresie krótszym niż rok – jak liczyć termin zatarcia kary.
 21. Oświadczenia pracowników i zgody dotyczące uprawnień rodzicielskich – opieka nad zdrowym dzieckiem, wykonywanie pracy w porze nocnej, nadliczbowej, delegowanie. jak prawidłowo sporządzić oświadczenia w aktualnym stanie prawnym;
 22. Urlopy wypoczynkowe – które dokumenty stanowią dokumentację pracowniczą; okresy przechowywania;
 23. Omówienie projektowanych zmian (obecnie projekt jest procedowany w sejmie) – wprowadzenie pracy zdalnej do kodeksu pracy;

– dwie formy powierzenia wykonywania pracy zdalnej (polecenie, uzgodnienie);
– zgoda pracownika i jej cofnięcie;
– porozumienie dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej – z kim powinno być zawarte, jego treść;
– praca zdalna z zmiana umowy o pracę;
– regulamin pracy zdalnej;
– pokrycie przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej ; wypłata ekwiwalentu (komu przysługuje?);
– sposób przeprowadzania kontroli pracy zdalnej przez pracodawcę;
– przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej;
– okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej – na jakich zasadach się odbywa, limit dni w roku kalendarzowym;
– praca zdalna dla opiekunów dzieci do lat 4 (docelowo 8).

 1. Ewidencja czasu pracy – co powinna zawierać.
 2. Ewidencja czasu pracy osób zarządzających i inne formy „niepełnej” ewidencji czasu pracy.
 3. Czy ewidencja czasu pracy musi stanowić jeden dokument? Stanowisko MPiPS.
 4. Jakie dokumenty po nowelizacji przechowujemy (poza aktami osobowymi) wraz z ewidencją czasu pracy.
 5. Listy obecności, grafiki – co powinny zawierać; okresy przechowywania.
 6. Zmiana grafiku – obligatoryjne zapisy w regulaminie pracy – stanowisko PIP i Ministerstwa.
 7. Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych. Czy musi być prowadzona; jej elementy, wymagane zapisy w regulaminie pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 490,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »