Szkolenie w Katowicach: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – zmiany w świadczeniu rehabilitacyjnym oraz w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasiłku w oparciu o aktualne wyjaśnienia z uwzględnieniem stanowiska ZUS w sprawie przyjmowania do podstawy wynagrodzenia za siłę wyższą – stan prawny na kwiecień 2024

Data: 22.04.2024   Godzina: 10:00-15:00
Miejsce: Katowice, ul. Sokolska 24, Hotel Vienna House Easy

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – zmiany w świadczeniu rehabilitacyjnym oraz w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasiłku w oparciu o aktualne wyjaśnienia z uwzględnieniem stanowiska ZUS w sprawie przyjmowania do podstawy wynagrodzenia za siłę wyższą – stan prawny na kwiecień 2024 r.


Program szkolenia:

 1. Nowe wytyczne w sprawie przyjmowania do podstawy zasiłku wynagrodzenia za siłę wyższą.
 2. Nowe rozporządzenie o wymaganych dokumentach do zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 3. Zmiany w przepisach kodeksu pracy regulujące wypłatę zasiłku macierzyńskiego:
  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego;
  • zmiany w wysokości zasiłku macierzyńskiego – nowe stawki procentowe;
  • zmiana w zasadach dzielenia urlopu rodzicielskiego na części;
  • dodatkowy wymiar urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica;
  • nowy sposób wnioskowania o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski;
  • zmiany w urlopie ojcowskim;
  • przepisy przejściowe;
  • aktualne wyjaśnienia i częste pytania.
 4. Zmiany w przepisach regulujące ulgi podatkowe w wypłacanych zasiłkach:
  • miesięczna ulga podatkowa;
  • zwolnienie z podatku od wypłacanego zasiłku macierzyńskiego;
  • zwolnienie z podatku od wypłacanych zasiłków – ograniczenie kwotowe;
  • wymagane dokumenty do zastosowania ulgi.
 5. PUE – panel płatnika i świadczeniobiorcy. Praktyczne wskazówki korzystania z portalu:
  • zaświadczenia lekarskie e-zla;
  • sporządzanie zaświadczenia płatnika składek Z-3 oraz ZAS-12;
  • kierowanie wniosku o kontrolę zasadności wystawienia e-zla;
  • wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego;
  • pismo ogólne do ZUS;
  • sprawdzenie terminów i kwot wypłacanych zasiłków;
  • wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku;
  • zamawianie archiwalnych zaświadczeń lekarskich;
  • dokumenty wysłane, robocze oraz zlecenia wysłania;
  • korespondencja mailowa z ZUS;
  • kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.
 6. Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okres wyczekiwania na prawo do zasiłku oraz okres wypłaty;
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;
  • wysokość świadczeń chorobowych;
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia;
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji);
  • świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
 7. Zaświadczenia lekarskie – wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:
  • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA;
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;
  • statusy e-zla;
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę;
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień;
  • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS;
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 8. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:
  • za okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie;
  • za okres urlopu rodzicielskiego;
  • możliwość odroczenia urlopu;
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu;
  • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;
  • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%;
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;
  • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego;
  • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu;
  • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego;
  • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku;
  • zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
 9. Zasiłki opiekuńcze na ogólnych zasadach:
  • prawo/brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość;
  • określanie kręgów rodzinnych niezbędnych do wyliczenia limitu zasiłku;
  • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 10. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia:
  • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana;
  • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru;
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru;
  • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru;
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia;
  • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości;
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
  • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia;
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem;
  • zaliczkowa wypłata składnika;
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym;
  • zmiana wymiaru czasu pracy;
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku;
  • ponowne ustalanie podstawy wymiaru;
  • różnice w ustalaniu podstawy wymiaru dla osób obowiązkowo i dobrowolnie zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego;
  • podstawa wymiaru z ubezpieczenia wypadkowego.
 11. Omawianie problemów uczestników szkolenia, napotkanych podczas pracy zawodowej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Zbigniew Szpila – doświadczony i ceniony wykładowca, specjalista z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego, praktyk, wieloletni pracownik ZUS, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 570,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »