Szkolenie trzydniowe w Krakowie: Rozliczanie z ZUSem i Urzędem Skarbowym z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 r.

Data: 14.12.2022   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's Cracow ****

Rozliczanie z ZUSem i Urzędem Skarbowym z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 r.


Cz. I. „Akcja PIT za 2022 rok – przygotowanie zakładów pracy do sporządzania informacji i deklaracji podatkowych – PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR”

 1. Podsumowanie obowiązujących w roku 2022 przepisów podatkowych obowiązujących płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Omówienie zasad dotyczących sporządzania nowych formularzy podatkowych uwzględniających zmiany wprowadzone w 2022 roku .
 3. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku.

Zajęcia poprowadzi: Małgorzata Świątek – doświadczony i ceniony wykładowca. Wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, praktyk, wieloletni pracownik aparatu skarbowego.

Program szkolenia:

 1. Omówienie zasad dotyczących opodatkowania przez płatników podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy:

– opodatkowanie wynagrodzeń wg zasady ogólnej,
– opodatkowanie wg zasady preferencyjnej małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci,
– opodatkowanie wynagrodzeń po ustaniu stosunku pracy.

 1. Zasady dotyczące zwolnień przedmiotowych (podobieństwa i różnice) w odniesieniu do:

– młodych do 26 lat,
– powracających z zagranicy,
– rodzin 4+,
– pracujących seniorów.

 1. Opodatkowanie pdof uprzywilejowanych podatników po przekroczeniu dochodu w wys. 85 528 zł.
 2. Zasady dotyczące zwolnienia z opodatkowania pdof zasiłków macierzyńskich od lipca 2022 roku dla podatników znajdujących się w grupach uprzywilejowanych.
 3. Zasady dotyczące stosowania kosztów uzyskania przychodów:

– koszty podstawowe,
– koszty dla zamiejscowych,
– koszty dla wieloetatowców,
– koszty 50% dla tworców w ramach umów o pracę,
– koszty po ustaniu stosunku pracy.

 1. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście (osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie, umowy zlecenia i o dzieło, przychody członków zarządu z powołania lub wyboru, członków rad nadzorczych, kontraktów menedżerskich itp).
 2. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych – art. 18 ustawy pdof (przychody po śmierci pracownika, przychody tworców z 50% kosztami uzyskania przychodów).
 3. Zasady dotyczące poboru przez płatników podatku zryczałtowanego od niektórych przychodów (opodatkowanie dywidend, oprocentowanie pożyczek, umowy cywilno-prawne do 200 zł, umowy cywilno – prawne nierezydentów itp.) – PIT 8AR.
 4. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy i jego wpływ na zasady opodatkowania oraz wypełniania przez płatników informacji podatkowych.
 5. Omówienie zasad dotyczących sporządzania przez płatników informacji na nowym formularzu PIT-11(29) za 2022 r. uwzględniającym wprowadzone w 2022 roku zmiany w przepisach pdof.
 6. Nowe obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku zasady dotyczące stosowania kwoty wolnej od podatku przy poborze zaliczek przez płatników:

– rozszerzenie katalogu płatników mogących stosować  ulgę przy obliczaniu zaliczek na pdof (w tym m.in. zleceniodawców)
– możliwość występowania podatników o podział kwoty ulgi (w wys. 1/12, 1/24, 1/36)

 1. Uporządkowanie od 2023 roku zasad dotyczących składania oświadczeń i wniosków przez podatników mających wpływ na wysokość zaliczek pobieranych przez płatników.
 2. Uprawnienia płatnika w sprawie składania oświadczeń i wniosków przez podatników wpływających na obliczenie zaliczki pdof (forma urzędowa lub wybrana przez płatnika).
 3. Rozszerzenie od 2023 roku możliwości występowania przez podatników z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku pobierania przez płatników zaliczek pdof.
 4. Omówienie nowego formularza obowiązującego od 2023 roku PIT-2(9) zawierającego wnioski i oświadczenia podatników dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 5. Zasady dotyczące stosowania oświadczeń i wniosków przez płatników po ustaniu stosunku prawnego od 2023 roku.
 6. Obowiązujące od 2023 roku terminy składania oświadczeń i wniosków i ich stosowania przez płatnika.
 7. Udzielanie odpowiedzi na indywidualne pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

Cz. II. „Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględnieniem zmian od 1.07.2022 r. oraz 1.01.2023 r.”

Zajęcia poprowadzi: Piotr Kosecki – doświadczony i ceniony wykładowca, specjalista z zakresu dokumentacji i rozliczania z ZUS oraz programu Płatnik, praktyk, długoletni pracownik ZUS, stały współpracownik firmy.

Program szkolenia:

 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne po zmianach od 1.07.2022 r.:
  • rewolucyjne zmiany w zakresie odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • nowe zasady obliczania podstawy składki zdrowotnej przez przedsiębiorców;
  • deklaracje do ZUS;
 2. Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym osób prowadzących działalność gospodarczą i zleceniobiorców.
 3. Zbiegi tytułów ubezpieczeń z uwzględnieniem najnowszych zmian:
  • umowa zlecenia i umowa o pracę,
  • umowa zlecenia – student/uczeń,
  • umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • umowa zlecenia zawierana podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
  • umowa zlecenia zawierana z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
  • umowa zlecenia zawarta z emerytem lub rencistą,
  • umowa zlecenia z własnym pracownikiem.
 1. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne:
  • wykazywanie przerw spowodowanych chorobą w raportach składanych do ZUS,
  • rozliczanie składek gdy zwolnienie jest tylko na dni robocze bez sobót i niedziel
  • korekta dokumentów rozliczeniowych gdy wypłacone zostało wynagrodzenie za czas choroby zamiast wynagrodzenia chorobowego,
  • rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przekroczenia 30-krotności,
  • rozliczanie składek za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie w zakresie rozliczania składek.
  • nielegalne zatrudnienie – zagrożenia dla płatnika.
 1. Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom:
  • osoby przebywające na urlopach wychowawczych
  • osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
  • kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności,
  • osoby pobierające stypendia.
 1. Fundusz Pracy – zmiany od 1.01.2023 r.
 2. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 3. Zmiany w obsłudze elektronicznej z ZUS.
 4. Obsługa programu Płatnik.
 5. Bieżące wyjaśnienia
 6. Pytania i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzą:

Część I: doświadczony i ceniony wykładowca. Wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, praktyk, wieloletni pracownik aparatu skarbowego.

oraz

Część II: doświadczony i ceniony wykładowca, specjalista z zakresu dokumentacji i rozliczania z ZUS oraz programu Płatnik, praktyk, długoletni pracownik ZUS, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 550,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »