Szkolenie w Gdańsku: Fundusz Pracy, budżet PUP w pigułce – gospodarowanie, dokumentowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie przez Powiatowe Urzędy Pracy z uwzględnieniem realizowanych przez PUP projektów niekonkurencyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027

Data: 2.07.2024   Godzina:
Miejsce: Gdańsk, ul. Chmielna 1 – Hotel Holiday Inn

Fundusz Pracy, budżet PUP w pigułce – gospodarowanie, dokumentowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie przez Powiatowe Urzędy Pracy z uwzględnieniem realizowanych przez PUP projektów niekonkurencyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027


SZKOLENIE TRZYDNIOWE 2.07-5.07.2024 r.


Program szkolenia:

1. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej.
2. Fundusz Pracy – państwowy fundusz celowy.
3. Zadania finansowane przez powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy na realizację:
– programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej osób uprawnionych;
– programów i projektów;
– wydatków fakultatywnych;
– wydatków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
– wydatków obligatoryjnych.
4. Plan kont dla ewidencjonowania operacji gospodarczych Funduszu Pracy.
5. Dokumentowanie operacji gospodarczych w zakresie przychodów i kosztów Funduszu Pracy:
‒ podstawowe dokumenty finansowo-księgowe;
‒ kontrola merytoryczna;
‒ kontrola formalna;
‒ kontrola rachunkowa;
‒ kontrola celowości i zgodności z prawem;
‒ kontrola wstępna.
6. Ewidencja księgowa według wszystkich obszarów wydatkowania środków Funduszu Pracy:
‒ ewidencja przychodów/dochodów;
‒ ewidencja kosztów/wydatków;
‒ ewidencja odpisów aktualizujących;
‒ ewidencja odsetek od należności i zobowiązań.
7. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych w ramach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy
projekty niekonkurencyjne w perspektywie finansowej 2021-2027:
‒ podstawy prawne i wytyczne w zakresie realizowanych projektów niekonkurencyjnych;
‒ zasady wyodrębnienia ewidencji księgowej projektów;
‒ problemy, które mogą wystąpić w ewidencjonowaniu i rozliczaniu podatku VAT uznanego
za niekwalifikowalny w zakresie wydatków na doposażenie stanowisk pracy i środków na podjęcie działalności gospodarczej;
‒ rozliczanie wydatków kwalifikowalnych poprzez wniosek o płatność;
‒ zasady korygowania wydatków uznanych za niekwalifikowalne.
7. Ewidencja księgowa oraz rozliczanie korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku w 2024 roku.
8. Omówienie sprawozdawczości z zakresu wydatkowania środków Funduszu Pracy z uwzględnieniem wprowadzonych w 2024 roku zmian w tym zakresie:
‒ MRiPS-02 – miesięczne sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy oraz załącznik;
‒ Rb-33 – kwartalna informacja z wykonania planu finansowego Funduszu symbol – 303;
‒ Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
‒ Sprawozdania w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z);
‒ Sprawozdanie finansowe i jego elementy.
9. Pytania i odpowiedzi.

Zajęcia poprowadzi: Cecylia Sromek – długoletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, praktyk w zakresie rachunkowości, finansów publicznych oraz obsługi finansowej Funduszu Pracy, wykładowca cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników szkoleń dla Powiatowych Urzędów Pracy.
Cena za udział w szkoleniu: 2890,00 PLN od osoby z trzema noclegami w pokoju 2-osobowym lub 3490,00 PLN od osoby z trzema noclegami w pokoju 1-osobowym z 2/3.07.2024 r., 3/4.07.2024 r., 4/5.07.2024 r.

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email na który zostanie przesłany link na szkolenie

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:



  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »