Szkolenie trzydniowe w Sopocie: Rachunkowość w Powiatowych Urzędach Pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady ewidencji środków trwałych i wyposażenia, a także projektów pozakonkursowych (PO WER, RPO)

Data: 18.08.2021   Godzina:
Miejsce: Sopot, ul. Podjazd 6 – Hotel Molo

Rachunkowość w Powiatowych Urzędach Pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady ewidencji środków trwałych i wyposażenia, a także projektów pozakonkursowych (PO WER, RPO)


 1. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości.
 3. Polityka rachunkowości oraz plan kont dla ewidencjonowania operacji gospodarczych budżetu PUP i Funduszu Pracy.
 4. Dokumentowanie operacji gospodarczych w jednostce:
  • podstawowe dokumenty finansowo-księgowe,
  • kontrola merytoryczna,
  • kontrola formalna,
  • kontrola rachunkowa,
  • kontrola celowości i zgodności z prawem,
  • kontrola wstępna.
 5. Zasady tworzenia oraz monitorowanie planu finansowego budżetu PUP i Funduszu Pracy.
 6. Fundusz Pracy – państwowy fundusz celowy.
 7. Prawidłowe rozliczanie limitowanych środków Funduszu Pracy przyznawanych na dany rok budżetowy przez dysponenta Funduszu Pracy.
 8. Możliwość zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji budżetu PUP oraz Funduszu Pracy.
 9. Zaangażowania środków budżetowych i Funduszu Pracy.
 10. Ewidencja księgowa według wszystkich obszarów wydatkowania środków z Funduszu Pracy:
  • ewidencja przychodów/dochodów,
  • ewidencja kosztów/wydatków,
  • ewidencja odpisów aktualizujących,
  • ewidencja odsetek od należności i zobowiązań,
  • ewidencja księgowa kredytów mieszkaniowych.
 11. Rozliczanie i ewidencja w księgach rachunkowych PUP zwrotu środków dofinansowania udzielonego w ramach tarczy antykryzysowej.
 12. Zasady i terminy zwrotu niewykorzystanych środków w 2021 roku do MRPiT.
 13. Ewidencja księgowa przychodów/dochodów, kosztów/wydatków w zakresie realizacji budżetu PUP.
 14. Gospodarka majątkiem trwałym, wyposażeniem zakupionym ze środków budżetowych oraz Funduszu Pracy:
  • podstawowe zasady gospodarki majątkiem PUP,
  • dokumentowanie zakupu środków trwałych i wyposażenia,
  • przykłady księgowań zakupionych środków trwałych i wyposażenia finansowanych ze środków budżetowych i Funduszu Pracy.
 15. Projekty pozakonkursowe (POWER, RPO):
  • podstawowe zagadnienia dotyczące realizacji przez Powiatowe Urzędy Pracy projektów pozakonkursowych,
  • częściowe zawieszenie wytycznych w zakresie realizowanych projektów pozakonkursowych i ich wpływ na realizację projektów,
  • zasady wyodrębnienia ewidencji księgowej projektów,
  • wyodrębnienie w ramach dofinansowania na realizację projektu EFS środków na realizację projektu PUP oraz środków na finansowanie kwoty podatku VAT,
  • ewidencja i rozliczanie podatku VAT uznanego w całości za niekwalifikowlany w zakresie wydatków na doposażenie stanowisk pracy i środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • realizacja instrumentów dofinansowania COVID-19 i ich rozliczenie w 2021 roku,
  • zasady korygowania wydatków uznanych za niekwalifikowalne,
  • zasady rozliczania projektów pozakonkursowych,
  • problemy, jakie mogą wystąpić podczas realizacji projektu.
 16. Podstawowe zagadnienia w zakresie sprawozdawczości z zakresu wydatkowania środków budżetowych PUP oraz Funduszu Pracy:
  • sprawozdania (informacje) dotyczące Funduszu Pracy,
  • sprawozdania dotyczące budżetu PUP,
  • sprawozdania dotyczące Funduszu Pracy oraz budżetu
 17. Pytania i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Cena za udział w szkoleniu: 2090,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 2-osobowym z 14/15.07.2021 r. i 15/16.07.2021 r. W cenę szkolenia wliczono autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wyżywienie. Nocleg w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą.

Forma płatności: zapłata przelewem na konto po szkoleniu do 14 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »