Szkolenie trzydniowe w Krakowie: Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy z uwzględnieniem cudzoziemców w oparciu o zmiany na rynku pracy, aktualizację przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz przepisy KPA

Data: 22.04.2024   Godzina:
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy z uwzględnieniem cudzoziemców w oparciu o zmiany na rynku pracy, aktualizację przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz przepisy KPA


SZKOLENIE W TERMINIE 22-24 KWIETNIA 2024 R.


Program szkolenia:

 1. Nawiązanie kontaktów z osobą bezrobotną i poszukującą pracy w aspekcie obowiązujących przepisów. Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań osób zarejestrowanych w urzędzie.
 2. Rejestracja bezrobotnego/poszukującego pracy:
  • rejestracja osoby i nabycie statusu bezrobotnego i poszukującego pracy: tryb rejestracji, miejsce rejestracji, forma rejestracji;
  • rejestracja osobista: rejestracja elektroniczna i termin stawienia w PUP;
  • odpowiedzialność i obowiązki bezrobotnego związane z rejestracją: odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, obowiązek informowania o każdej zmianie, obowiązek informowania o zdarzeniach.
 3. Dokumentacja dotycząca rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
  • dokumenty niezbędne do rejestracji bezrobotnego i poszukującego pracy: dowód osobisty, dokumenty potwierdzające tożsamość, dokumenty potwierdzając wykształcenie i kwalifikacje, świadectwo pracy, inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień, dokumenty stwierdzające przeciwwskazania
   do wykonywania określonych prac, dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, inne dokumenty;
  • dokumenty niezbędne do rejestracji cudzoziemców;
  • oświadczenie rejestrowanego i podpis na karcie rejestracyjnej;
  • rejestracja osób niemających zameldowania: przekazywanie danych do rejestru centralnego;
  • strona, zasady RODO w obsłudze klienta PUP.
 4. Zmiana miejsca zamieszkania:
  • miejsce zamieszkania, a miejsce zameldowania;
  • obowiązki osoby zarejestrowanej;
  • korespondencja między urzędami.
 5. Rejestracja cudzoziemców – różnice w rejestracji obywateli Państw Członkowskich UE i EOG oraz innych cudzoziemców:
  • katalog obowiązujących przepisów UE dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przepisy właściwe dla obywateli UE, przepisy właściwe dla obywateli EOG;
  • wymagane dokumenty: wykaz niezbędnych dokumentów do rejestracji, formularze unijne niezbędne przy rejestracji, tryb postępowania w przypadku braku dokumentów;
  • obowiązki bezrobotnego z UE, EOG lub z innych państw związane z rejestracją: obowiązek informowania o zmianach, obowiązek informowania o innych zdarzeniach, inne obowiązki;
  • osoby transferujące zasiłek;
  • współpraca PUP i WUP w przypadkach rejestracji osób z państw UE oraz EOG: wymiana danych, przekazywanie informacji.
 6. Wyłączenie z ewidencji i rejestracja ponowna:
  • przypadki wyłączenia z ewidencji, zasady i tryb wyłączenia z ewidencji, forma wyłączenia z ewidencji, skutki prawne wyłączenia z ewidencji;
  • ponowna rejestracja: tryb postępowania w przypadku rejestracji ponownej, wykorzystanie danych z rejestru, różnice postępowania w przypadku rejestracji ponownej.
 7. Świadczenia przysługujące osobom bezrobotnym wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
  • zasady i tryb przyznawania świadczeń;
  • postępowanie w przypadku nienależnie pobranych świadczeń;
  • windykacja świadczeń nienależnych.
 8. Właściwości organów w sprawach związanych z bezrobociem:
  • zadania starosty powiatu;
  • zadania marszałka województwa.
 9. Moment wszczęcia postępowania:
  • czynności związane z wszczęciem postępowania;
  • wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek strony;
  • kontrola formalna wniosku;
  • przekazanie wniosku zgodnie z właściwością organu;
  • braki formalne i wezwanie do ich usunięcia;
  • konsekwencje nieusunięcia braków formalnych;
  • kiedy brak jest formalny, a kiedy ma inny charakter;
  • obowiązki informacyjne wobec stron i innych uczestników postępowania.
 10. Terminowe załatwianie spraw i niezwłoczne wydawanie decyzji administracyjnych:
  • terminy i bieg terminów do załatwienia sprawy;
  • obliczanie terminów;
  • terminy procesowe i materialnoprawne;
  • upływ terminu, wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie;
  • ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika;
  • skarga na bezczynność do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 11. Doręczenia:
  • sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia;
  • doręczenia właściwe;
  • zastępcze;
  • fikcyjne, elektroniczne;
  • przez publiczne obwieszczenia;
  • doręczenia pomiędzy podmiotami publicznymi;
  • wezwania w trybie art. 50 kpa.
 12. Postępowanie wyjaśniające:
  • zasada prawdy obiektywnej (materialnej) i gromadzenie dowodów;
  • dokumenty urzędowe i sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów;
  • zaświadczenia i oświadczenia;
  • moc dowodowa oryginałów, odpisów i kopii dokumentów;
  • wezwanie świadków i stron;
  • czynny udział strony w postępowaniu;
  • protokoły i adnotacje.
 13. Zawieszenie postępowania – wyjaśnienie, kiedy trzeba, a kiedy można zawiesić postępowanie.
 14. Rodzaje rozstrzygnięć administracyjnych zwyczajnych i nadzwyczajnych:
  • decyzje administracyjne;
  • omówienie co powinna zawierać decyzja administracyjna;
  • uzasadnienie decyzji;
  • wydanie decyzji a doręczenie decyzji administracyjnej;
  • decyzje ostateczne i prawomocne;
  • wady decyzji: istotne i nieistotne;
  • sposoby usuwania nieprawidłowości w decyzjach.
 15. Zwyczajne środki zaskarżenia stron PUP:
  • odwołanie;
  • zażalenie;
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  • zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania;
  • procedura wnoszenia odwołań i czynności organu pierwszej i drugiej instancji;
  • samokontrola decyzji przez organ pierwszej instancji.
 16. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego (ze szczególnym uwzględnieniem nowego brzmienia art. 136 i art. 138 kpa).
 17. Tryby nadzwyczajne, w szczególności stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania:
  • wznowienie postępowania art. 145 kpa;
  • stwierdzenie nieważności art. 156 kpa;
  • uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej art. 154 i 155 kpa.
 18. Skargi i zaświadczenia.
 19. Kazusy i pytania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzą: Pani Małgorzata Myćka – prawnik, doświadczony trener z zakresu, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, praktyk. Pani Monika Tarnawa - Zajączkowska – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, praktyk – posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca dla Powiatowych Urzędów Pracy.
Cena za udział w szkoleniu: 2290,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 2-osobowym lub 2590,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 1-osobowym z 18/19.03.2024 r. i 19/20.03.2024 r.

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »