Szkolenie trzydniowe w Krakowie: Realizacja instrumentów rynku pracy: dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia, staże, bony stażowe, refundacje +50, PI, RP– szczegółowe omówienie zasad ich prawidłowej realizacji z wykorzystaniem danych z ZUS-PUP, usługi U2-U4, zasady monitorowania i kontroli oraz udzielania pomocy de minimis

Data: 12.09.2022   Godzina:
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's Cracow ****

Realizacja instrumentów rynku pracy: dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia, staże, bony stażowe, refundacje +50, PI, RP– szczegółowe omówienie zasad ich prawidłowej realizacji z wykorzystaniem danych z ZUS-PUP, usługi U2-U4, zasady monitorowania i kontroli oraz udzielania pomocy de minimis


SZKOLENIE W TERMINIE: 12-14.09.2022 r.


Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej realizacji wybranych instrumentów rynku pracy w kontekście możliwości aktywizacji oraz badania efektywności z wykorzystaniem usług U2 i U4 oraz poprawnego stosowania przepisów o pomocy de minimis. Uczestnictwo w szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • nabyć i poszerzyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu prawidłowej realizacji wybranych instrumentów rynku pracy,
 • nabyć umiejętności stosowania przepisów związanych z udzielaniem pomocy de minimis,

w instrumentach rynku pracy przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne realizacji instrumentów rynku pracy.
 2. Prawidłowe zasady i procedury realizacji wybranych instrumentów rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udzielanych zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis:
  1. zasady tworzenia regulaminów,
  2. przyjmowanie wniosków, zasady i tryb ich rozpatrywania, negocjowanie warunków umów,
  3. zasady zawierania umów w ramach poszczególnych instrumentów:
   • elementy (obligatoryjne i fakultatywne) zawieranych umów z pracodawcami lub przedsiębiorcami,
   • dopuszczalny tryb wypowiadania warunków umowy, monitoring umów, czynności sprawdzające realizację zawartej umowy i postępowanie przy niedotrzymaniu warunków umów;
   • postępowanie w przypadku konieczności zwrotu przyznanej pomocy – tryb i terminy zwrotu.
  4. Szczegółowa charakterystyka instrumentów związanych z refundowaniem kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych – prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego pow. 50 roku życia z uwzględnieniem następujących zagadnień:
   1. wnioski o wypłatę poniesionych kosztów zatrudnienia– zawartość, niezbędne załączniki, formalna i merytoryczna kontrola wniosku, naliczanie należnych kwot refundacji z uwzględnieniem okresów zwolnień lekarskich;
   2. warunki zwrotu środków, zasady naliczania odsetek.
  5. Szczegółowa charakterystyka instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorczości – dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z uwzględnieniem następujących zagadnień:
   1. kryteria oceny wniosków,
   2. omówienie możliwych form zabezpieczeń umowy i wzorów stosowanej dokumentacji,
   3. zasady poprawnego rozliczenia dofinansowania i refundacji, niezbędna dokumentacja,
   4. prawidłowe zasady rozliczania podatku VAT przy udzielaniu dotacji i refundacji, stosowana dokumentacja.
  6. Wykorzystanie usług ZUS U2-U4 w pracy PUP:
   1. wpływ danych pozyskanych z raportu U-2 na możliwość aktywizacji osoby bezrobotnej,
   2. wykorzystanie danych z usługi U4 na ocenę efektywności programów rynku pracy.
  7. Pojęcie pomocy publicznej, pomocy de minimis i beneficjenta pomocy publicznej:
   1. definicja pomocy publicznej i pomocy de minimis,
   2. beneficjent pomocy publicznej- prawidłowe zdefiniowanie z punktu widzenia instytucji kultury, instytucji sportowych, instytucji edukacyjnych, usług medycznych, jednostek samorządowych, stowarzyszeń i fundacji;
   3. usługi i instrumenty rynku pracy –wsparcia czy pomoc de minimis?
  8. Prawidłowe zasady postępowania przy udzielaniu pomocy de minimis, monitorowaniu i kontrolowaniu udzielonej pomocy:
   1. informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
   2. zasady wydawania i korekty zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – zawartość zaświadczenia, termin wydania zaświadczenia, dopuszczalny sposób korygowania zaświadczeń,
   3. ustalenie wartości pomocy de mininis – wartość nominalna pomocy, a jej wartość brutto, dyskontowanie pomocy de minimis,
  9. Obowiązki organu udzielającego pomocy i podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy de minimis- obowiązki sprawozdawcze, archiwizacyjne, kontrolne, obowiązki w zakresie przekazywania informacji i zwrotu pomocy).
  10. Obliczanie wielkości pomocy de minimis w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości publicznoprawnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN –
posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: kierownik działu instrumentów, certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis, KFS. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.
Cena za udział w szkoleniu: 2190,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 2-osobowym z 12/13.09.2022 r. i 13/14.09.2022 r. Nocleg w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą.
W cenę szkolenia wliczono autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wyżywienie.

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »