Szkolenie trzydniowe w Krakowie: Fundusz Pracy w księgach rachunkowych Powiatowego Urzędu Pracy – ewidencjonowanie i dokumentowanie realizowanych zadań z uwzględnieniem elementów zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2022 rok zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości (…) oraz zmiany przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Data: 15.02.2023   Godzina:
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's Cracow ****

Fundusz Pracy w księgach rachunkowych Powiatowego Urzędu Pracy – ewidencjonowanie i dokumentowanie realizowanych zadań z uwzględnieniem elementów zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2022 rok zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości (…) oraz zmiany przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych bez prawa do zasiłku


SZKOLENIE W TERMINIE: 15-17.02.2023 R.


Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej.
 2. Polityka rachunkowości w urzędzie – wzory niezbędnych zapisów pozwalających na prawidłowe prowadzenie rachunkowości w jednostce.
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości – gospodarki finansowej w urzędzie.
 4. Fundusz Pracy – państwowy fundusz celowy w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 5. Plan kont dla rozliczenia operacji gospodarczych Funduszu Pracy.
 6. Dokumentowanie operacji gospodarczych w zakresie przychodów i kosztów Funduszu Pracy.
 7. Wzory ewidencji księgowej według wszystkich obszarów wydatkowania środków Funduszu Pracy:
  • ewidencja przychodów/dochodów,
  • ewidencja kosztów/wydatków,
  • ewidencja odpisów aktualizujących,
  • ewidencja odsetek od należności i zobowiązań.
 1. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych w ramach projektów pozakonkursowych PO WER i RPO.
 2. Rozliczenie finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
 3. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów.
 4. Charakterystyka sprawozdania finansowego i jego elementy:
  • zestawienie obrotów i sald podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego,
  • salda kont księgowych i ich odzwierciedlenie w poszczególnych pozycjach bilansu,
  • rachunek zysków i strat – przychody, koszty i ich odzwierciedlenie w poszczególnych pozycjach,
  • zestawienie zmian w funduszu,
  • informacja dodatkowa.
 1. Podstawowe zagadnienia w zakresie sprawozdawczości z zakresu wydatkowania środków budżetowych pup oraz Funduszu Pracy:
  • sprawozdania (informacje) dotyczące Funduszu Pracy,
  • sprawozdania dotyczące budżetu pup,
  • sprawozdania dotyczące Funduszu Pracy oraz budżetu pup.

13. Pytania i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

 

Zajęcia poprowadzi: długoletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, praktyk w zakresie rachunkowości, finansów publicznych oraz obsługi finansowej Funduszu Pracy, wykładowca cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników szkoleń dla powiatowych urzędów pracy.
Cena za udział w szkoleniu: 2290,00 PLN od osoby w pokoju 2-osobowym lub 2490 PLN od osoby w pokoju 1-osobowym z dwoma noclegami z 15/16.02.2023 r. i z 16/17.02.2023 r. W cenę wliczono autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wyżywienie.

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »