Szkolenie online: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczenia w związku z COVID-19 – stan prawny na luty 2021 r.

Data: 3.02.2021   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa oraz świadczenia w związku
z COVID-19 – stan prawny na styczeń 2021 r.


 1. Świadczenia w związku z COVID-19:
  • dodatkowy zasiłek opiekuńczy;
  • zasiłek chorobowy dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie;
  • zasiłek chorobowy dla medyków;
  • świadczenie rehabilitacyjne – wydłużenie prawa;
  • prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego a prawo do dodatku solidarnościowego.
 2. Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okres wyczekiwania na prawo do zasiłku oraz okres wypłaty;
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;
  • wysokość świadczeń chorobowych;
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia (w tym w razie braku kodu A) wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego;
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji).
 3. Zaświadczenia lekarskie – wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:
  • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA;
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;
  • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek;
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika;
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień;
  • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik posiada profil płatnika oraz nie posiada profilu płatnika składek;
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 4. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:
  • za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie;
  • za okres urlopu rodzicielskiegomożliwość odroczenia urlopu, wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu, możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;
  • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%;
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;
  • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
  • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
  • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
  • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
  • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
  • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
  • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA;
  • zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
 5. Zasiłki opiekuńcze na ogólnych zasadach:
  • prawo/brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość;
  • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 6. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek:
  • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana;
  • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru;
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru;
  • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru;
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia;
  • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości;
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
  • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia;
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem;
  • zaliczkowa wypłata składnika;
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym;
  • zmiana wymiaru czasu pracy;
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków a składniki wypłacane obok zasiłku;
  • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 7. Odpowiedzi na indywidualne pytania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład online

Zajęcia poprowadzi: Elżbieta Fijor – wysokiej klasy specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, znany i ceniony wykładowca, praktyk, autorka artykułów i publikacji z zakresu zasiłków.
 
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »