Szkolenie online: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczenia w związku z COVID-19 – stan prawny na październik 2020 r.

Data: 20.10.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa oraz świadczenia w związku z COVID-19 – stan prawny na październik 2020 r.Program szkolenia:

 1. Świadczenia w związku z COVID-19:

 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek chorobowy dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie;
 • zasiłek chorobowy dla medyków;
 • świadczenie rehabilitacyjne – wydłużenie prawa;
 • prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, a prawo do dodatku solidarnościowego.
 1. Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • okres wyczekiwania na prawo do zasiłku oraz okres wypłaty;
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;
 • wysokość świadczeń chorobowych;
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia (w tym w razie braku kodu A) wliczanie lub nie okresów niezdolności
  do okresu zasiłkowego;
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji).
 1. Zaświadczenia lekarskie – wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:

 • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA;
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;
 • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek;
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika;
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień;
 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik posiada profil płatnika oraz nie posiada profilu płatnika składek;
 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 1. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:

 • za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie;
 • za okres urlopu rodzicielskiego:
 • możliwość odroczenia urlopu,
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;
 • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%;
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
 • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
 • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
 • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
 • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
 • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA;
 • zasiłek za okres urlopu
 1. Zasiłki opiekuńcze na ogólnych zasadach:

 • prawo/brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość;
 • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek:

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana;
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru;
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru;
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru;
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia;
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości;
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia;
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem;
 • zaliczkowa wypłata składnika;
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym;
 • zmiana wymiaru czasu pracy;
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków a składniki wypłacane obok zasiłku;
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 1. Odpowiedzi na indywidualne pytania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład online


Cel szkolenia

Uczestnicy
szkolenia

Efekty szkolenia

Omówienie aktualnych przepisów oraz ich praktycznego zastosowania w zakresie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, a także z świadczeń w związku z COVID-19. Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników oraz pracowników działów kadrowo-płacowych zajmujących się rozliczaniem wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS, doradców podatkowych oraz pracowników biur rachunkowych i kancelarii podatkowych. Uczestnicy będą posiadali wiedzę z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego, a także z świadczeń w związku z COVID-19.
Zajęcia poprowadzi: Elżbieta Fijor – wysokiej klasy specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, znany i ceniony wykładowca, praktyk, autorka artykułów i publikacji z zakresu zasiłków.
Cena za udział w szkoleniu: 290,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »