Szkolenie online: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem planowanych zmian od 1 sierpnia 2022 r.

Data: 20.07.2022   Godzina: 9:00
Miejsce: online

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem planowanych zmian od 1 sierpnia 2022 r.


Program szkolenia:

I. Nowości:

 1. Prawo do zasiłku opiekuńczego dla opiekuna tymczasowego z powodu sprawowania opieki nad małoletnim obywatelem Ukrainy.
 2. Przedstawienie projektu (z 15.02.2022 r.) ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – przepisy mające wejść w życie 01.08.2022 r.  ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH PRACOWNIKÓW.
 3. Nowe zasady w zakresie:
  • składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski,
  • wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części,
  • postępowania w okresie przejściowym.
 4. Omówienie prawa do świadczeń pieniężnych:
  • z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. oraz stosowania przepisu przejściowego do tych zmian,
  • przyznawanych na ogólnych zasadach,
  • przyznawanych na podstawie przepisów o COVID – 19.

II. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. , dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 1. Zmiany w zakresie:
  • ustalania podstawy wymiaru zasiłków,
  • ustalania okresu zasiłkowego
  • wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
  • ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  • ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”
  • przepisu przejściowego

III. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  • wysokość świadczeń chorobowych,
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 2. Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich:
  • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 3. Uprawnienia rodzicielskie:
  1. Zasiłek macierzyński:
   1. za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
   2. za okres urlopu rodzicielskiego:
    • możliwość odroczenia urlopu,
    • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
    • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim rodzicem dziecka,
   3. przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
   4. zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
   5. zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
   6. wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
   7. zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu.
  2. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
   • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
   • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
   • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
   • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
   • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
  3. za okres urlopu ojcowskiego.
 4. Zasiłki opiekuńcze:
  1. Zasiłek opiekuńczy (60 dni):
   • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
   • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
  2. Zasiłek opiekuńczy (56 dni):
   • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • wysokość  zasiłku, zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek:
  • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
  • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
  • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
  • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
  • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
  • zaliczkowa wypłata składnika,
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
  • zmiana wymiaru czasu pracy,
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
  • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

IV. Świadczenia pieniężne  w związku z COVID-19 – z uwzględnieniem § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.u. 2022 poz. 679).

 1. Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:
  • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
  • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,
  • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
  • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
  • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  • wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
  • praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
  • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

V. Odpowiedzi na pytania

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, znany i ceniony wykładowca, praktyk, autorka artykułów i publikacji z zakresu zasiłków.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »