Szkolenie online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.

Data: 21.09.2023   Godzina: 9:00
Miejsce: online

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.


Program szkolenia:

 1. Wysokość odpisów na ZFŚS od 1 lipca 2023 r.
 2. Obowiązek przelania odmrożonego odpisu na ZFŚS do 30.09.2023 r.
  • zasady,
  • wysokość i sposób jego liczenia,
 3. Zmiana odpisu dla nauczycieli od 1.07.2023 r.
 4. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
  • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin,
  • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich,
  • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu,
  • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika,
  • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu.
 5. Wczasy pod gruszą dla emerytów – wyjaśnienie PIP.
 6. Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów.
 7. Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego:
  • zasady wypłaty świadczenia urlopowego,
  • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego.
 8. Ustawowy zakres działalności socjalnej:
  • na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS.
  • Imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej.
  • Pożyczki na cele mieszkaniowe.
 9. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem – a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS – w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS – składki ZUS w świetle wyroku sądu najwyższego z dnia 16.09.200R. (I UK 121/09).
 10. Pytania i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: prawnik, specjalista z zakresu emerytur, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »