Szkolenie online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku

Data: 12.03.2021   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku


Program szkolenia:

 1. Nowości w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 r.:
 • stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie: PIT-ów „do wglądu” dla członków rodziny, braku zgody rodziny na przetwarzanie danych osobowych w związku z ZFŚS, uprawnienia związków zawodowych w sprawie ZFŚS;
 • kino, teatr, filharmonia (bilety, autokar, obiad) – zwolnienie z podatku dochodowego (wymogi, warunki, prawidłowe opisanie faktur w świetle Krajowej Informacji Skarbowej);
 • TARCZA 4.0. – zawieszenie niektórych obowiązków socjalnych;
 • nowa kwota wolna od podatku dla świadczeń socjalnych 2021 r.;
 • pomoc socjalna a koronawirus – np. zapomogi;
 • stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie „wczasów pod gruszą dla emerytów”;
 • PIT-y lub zaświadczenia z US do wglądu – stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • zapomogi zdrowotne – niezbędna dokumentacja w świetle RODO, wymogi przy kontroli skarbowej;
 • obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji przy ZFŚS ciążący na pracodawcy – czas przechowywania dokumentacji ZFŚS i usuwanie zbędnych informacji.
 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – istota, zakres i funkcje:
 • podstawy funkcjonowania ZFŚS;
 • istota i zakres pomocy socjalnej;
 • podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści, byli pracownicy jednostki w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Izb Skarbowych;
 • prawa i obowiązki stron stosunku pracy w zakresie pomocy socjalnej;
 • opodatkowanie imprez integracyjnych – przychód z tytułu udziału w imprezie integracyjnej a podatek.
 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – prawidłowy regulamin ZFŚS w świetle kontroli ZUS i PIP:
 • regulamin jako podstawa funkcjonowania ZFŚS (zasady opracowania regulaminu, możliwość i sposób modyfikacji regulaminu, dostępność regulaminu);
 • zasady finansowania ZFŚŚ – zasady dokonywania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • związki zawodowe a funkcjonowanie i tworzenie funduszu.
 1. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS:
 • wycieczki z ZFŚS bez podatku – wyjaśnienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS;
 • świadczenia socjalne a składki ZUS;
 • komisja socjalna – zasady jej funkcjonowania;
 • stanowisko ZUS w zakresie świadczeń po równo;
 • wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS;
 • przegląd orzecznictwa.
 1. Pytania i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-14:00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: prawnik, specjalista z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i  Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »