Szkolenie online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach w 2020 r.

Data: 4.12.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach w 2020 r.


 1. Nowości w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020/2021 r.:
 • zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2020 r.;
 • nowa kwota wolna od podatku dla świadczeń socjalnych na lata 2020/2021;
 • pomoc socjalna a koronawirus;
 • stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie „wczasów pod gruszą dla emerytów”;
 • PIT-y lub zaświadczenia z US do wglądu – stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • zapomogi zdrowotne – niezbędna dokumentacja w świetle RODO, wymogi przy kontroli skarbowej;
 • obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji przy ZFŚS ciążący na pracodawcy – czas przechowywania dokumentacji ZFŚS i usuwanie zbędnych informacji.
 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – istota, zakres i funkcje:
 • podstawy funkcjonowania ZFŚS – zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2020 r.;
 • istota i zakres pomocy socjalnej;
 • podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści, byli pracownicy jednostki w świetle najnowszych wyjaśnień ministerstwa finansów i izb skarbowych;
 • prawa i obowiązki stron stosunku pracy w zakresie pomocy socjalnej;
 • opodatkowanie imprez integracyjnych – przychód z tytułu udziału w imprezie integracyjnej a podatek.
 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – prawidłowy regulamin ZFŚS w świetle kontroli ZUS i PIP:
 • regulamin jako podstawa funkcjonowania ZFŚS (zasady opracowania regulaminu, możliwość i sposób modyfikacji regulaminu, dostępność regulaminu);
 • zasady finansowania ZFŚŚ – zasady dokonywania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • związki zawodowe a funkcjonowanie i tworzenie funduszu.
 1. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS:
 • wycieczki z ZFŚS bez podatku – wyjaśnienia dyrektora krajowej informacji skarbowej;
 • bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień izb skarbowych i kontroli ZUS;
 • świadczenia socjalne a składki ZUS;
 • komisja socjalna – zasady jej funkcjonowania;
 • stanowisko ZUS w zakresie świadczeń po równo;
 • wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS;
 • przegląd orzecznictwa.
 1. Pytania i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-14:00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: Andrzej Ponczek – prawnik, specjalista z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i  Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”.
Cena za udział w szkoleniu: 290,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »