NOWOŚĆ! Szkolenie online: Umowy o zamówienia publiczne w świetle nowej regulacji prawnej

Data: 10.03.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Umowy o zamówienia publiczne w świetle nowej regulacji prawnej


Program szkolenia:

 1. Typologia umów w zamówieniach publicznych.
 2. Zaprojektowanie umowy finalnej w ramach procedur przetargowych.
 3. Umowne klauzule obligatoryjne (przegląd), zwalczanie klauzul abuzywnych w trybie odwoławczym.
 4. Opis przedmiotu zamówienia, opcje ilościowe, zamówienia uzupełniające, bieg terminu realizacji zamówienia.
 5. Kształtowanie kar umownych, kary za zwłokę: racjonalizacja odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia a gwarancja jakości świadczenia.
 6. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych, współwykonawstwo (specyfika konsorcjum).
 7. Postprzetargowy obowiązek zawarcia umowy finalnej, forma umowy.
 8. Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dochodzenie roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.
 9. Ustalenie zasad współdziałania stron przy realizacji zamówienia, zasady odbioru przedmiotu zamówienia.
 10. Problem częściowego odbioru przedmiotu zamówienia, zaliczkowanie wykonawcy.
 11. Indeksacja wynagrodzenia wykonawcy.
 12. Dopuszczalne zmiany umowy o zamówienie publiczne.
 13. Ograniczone możliwości przedwczesnego rozwiązania (wypowiedzenia) umowy.
 14. Zasady wykonywania zobowiązań umownych, publicznoprawny obowiązek dochodzenia roszczeń przez zamawiającego.
 15. Rozliczenie zamówienia, kontrola podstaw rozliczenia, e-fakturowanie.
 16. Pozostałe zagadnienia, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9:00-14.00, wykład online


Zajęcia poprowadzi: dr hab. Ryszard Szostak – doświadczony i ceniony wykładowca, wysokiej klasy specjalista z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji oraz opinii prawnych, ekspert komisji sejmowej, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 350,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata przelewem na konto po szkoleniu do 14 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »