Szkolenie online: Rozliczanie wynagrodzeń na liście płac w 2023 r. w aspekcie podatkowo – składkowym

Data: 26.09.2023   Godzina: 9:00
Miejsce: online

Rozliczanie wynagrodzeń na liście płac w 2023 r. w aspekcie podatkowo – składkowym


Celem szkolenia jest: przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy po zmianach w 2023 r. z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

Program szkolenia:

I. Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. i 2024 r.

 1. Termin wypłaty wynagrodzenia a gwarancja minimalnego wynagrodzenia.
 2. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wypłacanych na przełomie miesięcy kalendarzowych.
 3. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie wymiaru etatu.
 4. Minimalne wynagrodzenie a kwoty wolne od potrąceń.
 5. Przeliczenie podstawy do urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

II. Skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2023 r.

 1. Skala podatkowa 12% 32% i pobór zaliczki na podatek dochodowy.
 2. Dochód pracownika i zleceniobiorcy dla celów rozliczeń podatkowych.
 3. Rozliczenie podatku po przekroczeniu i progu podatkowego.
 4. Wspólne opodatkowanie dochodów a kwota zmniejszająca podatek.
 5. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.
 6. Wniosek o stosowanie 32% zaliczki na podatek.
 7. Stosowanie ulg a ustanie stosunku pracy lub wygaśnięcie umowy zlecenia.

III. Lista płac – wynagrodzenie za pracę w 2023 r.

 1. Kwota zmniejszających podatek: 1/12/24/36.
 2. Rezygnacja z kosztów uzyskania przychodu.
 3. Kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu:
  • dwukrotne zastosowanie KUP,
  • dwukrotne zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek.
 4. Dwie umowy o pracę.
 5. Dwie kwoty zmniejszające zaliczkę na podatek dochodowy.

IV. Lista płac – umowy cywilnoprawne w 2023 r.

 1. Umowa zlecenia i dzieło:
  • kwota zmniejszających podatek: 1/12/24/36
 2. Powołanie z obowiązkową składką zdrowotną:
  • członek zarządu – prokurent,
  • rezygnacja z KUP.
 3. Wniosek o stosowanie 32% podatku.
 4. Wniosek o nieobliczanie zaliczki na podatek dochodowy.

V. Przychody objęte zwolnieniem 85 528 zł: ulga dla młodych, powracających, rodziców dzieci 4+, seniorów

 1. Wysokość dochodu do progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych.
 2. Rozliczenie ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów:
  • a limit zwolnień świadczeń z ZFŚS,
  • zwolnienie przychodów w wysokości 30% równowartości diety (oddelegowanie).
 3. Warunki rozliczania ulg przez pracodawców i zleceniodawców.
 4. Ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.

VI. Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu przekroczenie rocznych limitów w PDOF i składkach ZUS

 1. Roczne przekroczenie wymiaru składek ER a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK).
 2. Podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania.

VII. Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki

 1. Wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2.
 2. Oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci.
 3. Przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK).
 4. Obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%.
 5. Kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu.
 6. Przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R.
 7. Hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pan Przemysław Jeżek – wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowym, pracował w działach personalnych dużych instytucji. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 420,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia (zgodne ze wzorem MEN)

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »