Szkolenie online: Realizacja staży i bonów stażowych – praktyczne warsztaty dla pracowników PSZ

Data: 23.08.2022   Godzina: 9:00
Miejsce: online

Realizacja staży i bonów stażowych – praktyczne warsztaty
dla pracowników PSZ


Cele szkolenia:

 • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej uczestników na temat przepisów regulujących zasady organizacji staży i bonów stażowych,
 • zdobycie praktycznych umiejętności planowania, realizowania i rozliczania staży oraz bonów stażowych (warsztaty praktyczne).

Program szkolenia:

 1. Działania promujące staże i bony stażowe wśród bezrobotnych oraz lokalnych pracodawców realizowane przez doradców klienta.
 2. Omówienie podstaw prawnych regulujących zasady organizacji staży i bonów stażowych:
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach i rynku pracy,
  • Rozporządzenia MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009, poz. 1160).
 3. Zasady organizacji staży krok po kroku:
  • podmioty uprawnione do organizacji staży i bonów stażowych, formalna i merytoryczna ocena wniosków, termin rozpatrzenia wniosku, sposób poinformowania wnioskodawcy o rozpatrzenia wniosku,
  • zasady zawierania umowy – obligatoryjne i fakultatywne zapisy umowy o organizowanie staży i bonów stażowych,
  • prawidłowa realizacja umowy – obowiązki stron umowy, obowiązki starosty, organizatora stażu i stażysty, dopuszczalne sposoby rozwiązania umowy o organizowanie stażu
  • realizacja świadczeń związanych z odbywaniem stażu,
  • monitoring realizacji umowy o odbywanie stażu – zadania doradcy klienta indywidualnego, pracownika ewidencji oraz specjalisty ds. programów.
 4. Zasady realizacji bonów stażowych – od wydania bonu do wypłaty premii dla Organizatora.
 5. Pomoc de minimis – podstawowe zagadnienia związane z wypłatą premii beneficjentom pomocy publicznej oraz wsparcia ze środków publicznych.
 6. Analiza dotychczasowych doświadczeń oraz pojawiających się problemów w zakresie realizacji staży oraz bonów stażowych- analiza przypadków.
 7. Nieprawidłowości w zakresie organizacji stażu wskazane w kontrolach wojewodów.
 8. Stypendium jako nienależnie pobrane świadczenie – tryb postępowania w przypadku wystąpienia
  z wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie należności.
 9. Skuteczność i efektywność kosztowa i zatrudnieniowa staży.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN –
posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: kierownik działu instrumentów, certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis, KFS. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »