Szkolenie online: Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2023 w samorządowych jednostkach budżetowych

Data: 18.12.2023   Godzina: 9:00
Miejsce: online

Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2023 w samorządowych jednostkach budżetowych


Cele szkolenia: przedstawienie zmian w przepisach w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej. Podniesienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia w tym zakresie. Omówienie indywidualnych problemów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i przygotowaniem do sporządzenia sprawozdawczości finansowej.

Adresaci szkolenia: skarbnicy gmin i powiatów oraz główni księgowi samorządowych jednostek organizacyjnych

Program szkolenia:

 1. Jak się przygotować do zamknięcia ksiąg rachunkowych:
  1. organizacja prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych,
  2. opracowanie harmonogramu prac dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 2. Rozliczenia na koniec roku:
  1. rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom,
  2. rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji,
  3. rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem,
  4. rozliczenie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych,
  5. rozliczenie środków na wydzielonym rachunku dochodów,
  6. rozliczenie nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez samorządowy zakład budżetowy,
  7. rozliczenie VAT,
  8. rozliczenie środków z funduszy np. Funduszu Pomocy, Funduszu Covid-19 czy RFIL,
  9. rozliczenie projektów unijnych.
 3. Rozliczenie na przełomie roku:
  1. przychody i koszty na przełomie roku,
  2. należności i zobowiązania na przełomie roku.
 4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów:
  1. rozliczenia międzyokresowe przychodów,
  2. rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 5. Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku.
 6. Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 7. Księgowania na koniec roku (pod datą 31 grudnia):
  1. odsetki za zwłokę,
  2. odpisy aktualizujące wartość należności,
  3. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  4. zaangażowanie wydatków (środków):
   1. roku bieżącego,
   2. przyszłych lat,
  5. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  6. umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym sprawozdanie F-03.
 8. Inwentaryzacja aktywów i pasywów:
  1. zasady i terminy inwentaryzacji,
  2. metody inwentaryzacji:
   1. spis z natury,
   2. uzgodnienie sald z bankami i kontrahentami,
   3. weryfikacja sald z dokumentacją źródłową,
  3. inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych,
  4. ewidencja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
 9. Uzgadnianie zapisów ewidencji syntetycznej i analitycznej.
 10. Uzgadnianie obrotów i sald kont księgi głównej.
 11. Przeksięgowania roczne.
 12. Ustalenie wyniku finansowego:
  1. roczne i okresowe przeksięgowania na fundusz jednostki,
  2. przeniesienie wyniku finansowego w roku następnym.
 13. Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald oraz trwałe zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 14. Jak prawidłowo otworzyć księgi rachunkowe na 2024 r.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: pracownik samorządowy od 1999 r., specjalista i praktyk z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, audytu, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia (zgodne ze wzorem MEN)

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »