Szkolenie online: Przygotowanie do akcji PIT – prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy PIT, Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego oraz ustaw covidowych

Data: 8.12.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Przygotowanie do akcji wymiarowej – prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy PIT, Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego oraz ustaw covidowych


 1. Omówienie formularzy podatkowych: PIT-11, IFT1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR.
 2. Prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Odpowiedzialność płatnika w kontekście zmian wprowadzonych w 2020 r. do KKS.
 3. Źródła przychodów a obowiązki płatnika:

Przychody ze stosunku pracy

 • Świadczenia, co do zasady nie będące przychodami (medycyna pracy, szkolenia BHP, ekwiwalenty, okulary, posiłki regeneracyjne, jazdy lokalne) w określonych sytuacjach powodujące powstanie obowiązku podatkowego,
 • Ustalenie momentu powstania przychodów z tytułu świadczeń nieodpłatnych (Pracownicze Plany Kapitałowe, ubezpieczenia, parkingi, wycieczki), omówienie interpretacji ogólnej dotyczącej samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych,
 • Podróże służbowe pracowników oraz osób nie będących pracownikami – rozliczenie delegacji, omówienie różnic pomiędzy delegacją a oddelegowaniem; nowe stanowisko dotyczące podróży członków zarządu,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a ewentualny przychód,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym omówienie zmian w zakresie opodatkowywania tych świadczeń w kontekście ustaw covidowych,
 • Nowe zwolnienia przysługujące pracownikom na podstawie ustaw covidowych,
 • Opodatkowanie należności wypłacanych po rozwiązaniu umowy – różnice pomiędzy opodatkowaniem świadczeń kodeksowych a niekodeksowych.
 1. Przychody z działalności wykonywanej osobiście.
 2. Obowiązki podatkowe Związków Zawodowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 r.
 3. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów oraz członków rodzin zmarłych pracowników.
 4. Czy praca zdalna ma wpływ na koszty uzyskania przychodów? – omówienie kwestii związanych ze stosowaniem kosztów uzyskania przychodów, w tym kosztów z tytułu praw autorskich – 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich – stanowisko MF wyrażone w interpretacji ogólnej.
 5. Omówienie aktualnie obowiązujących ulg i odliczeń, w tym ulgi termomodernizacyjnej oraz planowanych zmian w uldze rehabilitacyjnej.
 6. Odpowiedzi na pytania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z wieloletnim doświadczeniem w organach podatkowych, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »