Szkolenie online: Problemy postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie w świetle ustawy prawo wodne – jak sobie z nimi radzić?

Data: 8.11.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Problemy postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie w świetle ustawy prawo wodne jak sobie z nimi radzić


Program szkolenia:

1. Strony postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym o naruszenie stosunków wodnych na gruncie i trudności praktyczne z ich ustaleniem:

wielość stron,

gmina jako strona,

ograniczenie i rozszerzenie ilości stron w zależności od okoliczności faktycznych,

zastępstwo procesowe, następstwo prawne.

2. Problemy z wszczęciem postępowania na wniosek, czy z urzędu?

3. Postępowanie dowodowe na gruncie przepisu art. 234 nowej ustawy prawo wodne:

środki dowodowe po nowelizacji oględziny, świadkowie, opinia biegłego,

nowe okoliczności do ustalenia dla organu termin, w którym wnioskodawca dowiedział się o zmianie stosunków wodnych na gruncie,

brak zgody właściciela na wejście pracowników na teren działki, na której doszło do naruszenia stanu wody.

4. Ustalenie istnienia szkód spowodowanych zalewaniem:

szkoda realna czy potencjalna w świetle orzeczeń sądów administracyjnych,

rozmiar i rodzaj szkody.

5. Związek przyczynowo skutkowy między istnieniem szkody a naruszeniem stanu wody na gruncie jako podstawa wydania decyzji administracyjnej nakazującej wykonanie urządzeń lub przywrócenie stanu poprzedniego.

6. Rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie z naruszenia stanu wody na gruncie ustawy prawo wodne:

nałożenie obowiązku,

odmowa nałożenia obowiązku,

umorzenie postępowania.

7. Elementy prawidłowej decyzji z zakresu prawa wodnego w związku z art. 107 § 1 kpa, a późniejsza możliwość jej egzekwowania:

uzasadnienie decyzji jako zwieńczenie postępowania,
nowe elementy decyzji z art. 234 ust. 3 ustawy prawo wodne z 20 lipca 2017: termin, nałożenie obowiązków wymagających uzyskania przez zobowiązanego zezwolenia.

8. Terminowość postępowania ponaglenie a konieczność wydania decyzji na stan faktyczny i prawny w dniu wydania decyzji.

9. Doręczenia zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu rozwiązywanie problemów praktycznych.

10. Kolizja postępowań:

naruszenie stanu wody na gruncie a prawo budowlane,

naruszenie stanu wody na gruncie a ustawa o odpadach,

naruszenie stanu wody na gruncie a ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –  faktyczna czy pozorna?

11. Wpływ stanu epidemii na postępowanie administracyjne.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


 

Zajęcia poprowadzi: Monika Tarnawa - Zajączkowska radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, praktyk.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »