Szkolenie online: Prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy PIT, Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego oraz ustaw covidowych

Data: 13.10.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy PIT, Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego oraz ustaw covidowych


Program szkolenia:

 1. Zmienione wzory formularzy podatkowych: PIT-11, IFT1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR.

 2. Prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Odpowiedzialność płatnika w kontekście zmian wprowadzonych w 2020 r. do KKS.

 3. Źródła przychodów a obowiązki płatnika:

Przychody ze stosunku pracy
 • Świadczenia, co do zasady nie będące przychodami (medycyna pracy, szkolenia BHP, ekwiwalenty, okulary, posiłki regeneracyjne, jazdy lokalne) w określonych sytuacjach powodujące powstanie obowiązku podatkowego,
 • Ustalenie momentu powstania przychodów z tytułu świadczeń nieodpłatnych (Pracownicze Plany Kapitałowe, ubezpieczenia, parkingi, wycieczki), omówienie interpretacji ogólnej dotyczącej samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych,
 • Podróże służbowe pracowników oraz osób nie będących pracownikami – rozliczenie delegacji, omówienie różnic pomiędzy delegacją a oddelegowaniem; nowe stanowisko dotyczące podróży członków zarządu,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a ewentualny przychód,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym omówienie zmian w zakresie opodatkowywania tych świadczeń w kontekście ustaw covidowych,
 • Nowe zwolnienia przysługujące pracownikom na podstawie ustaw covidowych,
 • Opodatkowanie należności wypłacanych po rozwiązaniu umowy – różnice pomiędzy opodatkowaniem świadczeń kodeksowych a niekodeksowych.
 1. Przychody z działalności wykonywanej osobiście.

 2. Obowiązki podatkowe Związków Zawodowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020r.

 3. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów oraz członków rodzin zmarłych pracowników.

 4. Czy praca zdalna ma wpływ na koszty uzyskania przychodów? – omówienie kwestii związanych ze stosowaniem kosztów uzyskania przychodów, w tym kosztów z tytułu praw autorskich – 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich – stanowisko MF wyrażone w interpretacji ogólnej.

 5. Omówienie aktualnie obowiązujących ulg i odliczeń, w tym ulgi termomodernizacyjnej oraz planowanych zmian w uldze rehabilitacyjnej.

 6. Odpowiedzi na pytania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład online


Cel szkolenia

Uczestnicy
szkolenia

Efekty szkolenia

Omówione zostaną kwestie praw i obowiązków płatników wynikających z obecnie obowiązujących przepisów oraz ewentualne sankcje karne za naruszenie przepisów. osoby pełniące obowiązki płatnika, księgowi, pracownicy biur rachunkowych oraz wszyscy zainteresowani tematem. Po szkoleniu uczestnik zna aktualne przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ich interpretacje.
Osoba prowadząca: wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z wieloletnim doświadczeniem w organach podatkowych, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 290,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »