Szkolenie online: Obowiązki płatnika w 2020 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w związku z zapobieganiem COVID-19

Data: 17.06.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Cel szkolenia: omówienie kwestii związanych z opodatkowaniem świadczeń, od których płatnicy mają obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochodowy oraz zmian wprowadzonych w zawiązku ze zwalczaniem COVID-19. W czasie szkolenia zostanie zwrócona uwaga na aktualne interpretacje organów podatkowych dotyczących obowiązków płatnika. Poruszona zostanie również kwestia zmiany stanowiska organów podatkowych w zakresie identyfikatora dla obcokrajowców. Wskażemy zmiany dotyczące odpowiedzialności płatnika w związku ze zmianami Kodeksu Karnego Skarbowego.

Program szkolenia:

 1. Prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Odpowiedzialność płatnika w kontekście zmian wprowadzonych w 2020 r. do KKS.
 2. Obliczanie zaliczek od wynagrodzeń w przypadku korzystania z preferencji wprowadzonych w związku
  z COVID-19 – aktualne stanowisko MF w tym zakresie.
 3. Przychody ze stosunku pracy, w tym:
 • świadczenia stawiane do dyspozycji podatnika na podstawie odrębnych przepisów (szkolenia bhp, ekwiwalenty, okulary, posiłki regeneracyjne);
 • moment powstania przychodów z tytułu świadczeń nieodpłatnych, między innymi dla Pracowniczych Planów Kapitałowych, ubezpieczeń oraz kwestie związane z opodatkowaniem innych świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych (parkingi, samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych, wycieczki – z uwzględnieniem zmiany stanowiska MF w tym zakresie);
 • podróże służbowe oraz jazdy lokalne – rozliczenie delegacji, omówienie różnic pomiędzy delegacją a oddelegowaniem, wydatki podczas jazd lokalnych a przychód podatnika;
 • finansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych a ewentualny przychód;
 • omówienie zmian w zakresie przyznawania świadczeń finansowanych z ZFŚS;
 • zapomogi oraz inna pomoc materialnaomówienie zmian wprowadzonych w 2020 r.
 1. Przychody z działalności wykonywanej osobiście a obowiązki płatnika.
 2. Obowiązki podatkowe Związków Zawodowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 r.
 3. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów oraz członków rodzin zmarłych pracowników.
 4. Koszty uzyskania przychodów, w tym koszty z tytułu praw autorskich.
 5. Omówienie aktualnie obowiązujących ulg i odliczeń, w tym ulgi termomodernizacyjnej, zmiany w uldze rehabilitacyjnej.
 6. Panel dyskusyjny.

 

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład online

Zajęcia poprowadzi: Pani Marzena Kabacińska – wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z wieloletnim doświadczeniem w organach podatkowych, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 250,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia oraz do tygodnia po szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »