Szkolenie online: Naruszenie stosunków wodnych na gruncie w świetle ustawy prawo wodne

Data: 13.08.2020   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Naruszenie stosunków wodnych na gruncie w świetle ustawy prawo wodne


Program szkolenia:

 1. Strony postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym o naruszenie stosunków wodnych na gruncie i trudności praktyczne z ich ustaleniem:
 • wielość stron,
 • gmina jako strona,
 • ograniczenie i rozszerzenie ilości stron w zależności od okoliczności faktycznych,
 • zastępstwo procesowe, następstwo prawne.
 1. Postępowanie dowodowe na gruncie przepisu art. 234 nowej ustawy prawo wodne:
 • środki dowodowe po nowelizacji – oględziny, świadkowie, opinia biegłego,
 • nowe okoliczności do ustalenia dla organu – termin, w którym wnioskodawca dowiedział się o zmianie stosunków wodnych na gruncie.
 1. Ustalenie istnienia szkód spowodowanych zalewaniem:
 • szkoda realna czy potencjalna w świetle orzeczeń sądów administracyjnych – nowelizacja.
 1. Związek przyczynowo skutkowy między istnieniem szkody a naruszeniem stanu wody na gruncie jako podstawa wydania decyzji administracyjnej nakazującej wykonanie urządzeń lub przywrócenie stanu poprzedniego.
 2. Rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie z naruszenia stanu wody na gruncie ustawy prawo wodne:
 • nałożenie obowiązku,
 • odmowa nałożenia obowiązku,
 • umorzenie postępowania.
 1. Elementy prawidłowej decyzji z zakresu prawa wodnego w związku z art. 107 § 1 kpa, a późniejsza możliwość jej egzekwowania:
 • uzasadnienie decyzji jako zwieńczenie postępowania,
 • nowe elementy decyzji z art. 234 ust. 3 ustawy prawo wodne z 20 lipca 2017: termin, nałożenie obowiązków wymagających uzyskania przez zobowiązanego zezwolenia.
 1. Terminowość postępowania – ponaglenie a konieczność wydania decyzji na stan faktyczny i prawny w dniu wydania decyzji.
 2. Problemy praktyczne na tle prowadzenia postępowania z zakresu zmiany stosunków wodnych na gruncie.
 3. Wpływ stanu epidemii na postępowanie administracyjne.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9.00-14.00, wykład online


Cel szkolenia

Uczestnicy
szkolenia

Efekty szkolenia

Omówienie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy prawo wodne w kontekście postępowań administracyjnych o naruszenie stosunków wodnych na gruncie. Przedstawienie praktycznych przykładów związanych z postępowaniem z zakresu zmiany stosunków wodnych na gruncie. Odniesienie się do obecnej sytuacji epidemicznej i jej skutków w postępowaniu administracyjnym. Pracownicy referatów ds. ochrony środowiska w urzędach gmin i miast pracujący z ustawą prawo wodne. Uczestnicy zdobędą teoretyczną wiedzę na temat postępowania administracyjnego o naruszenie stosunków wodnych na gruncie i będą potrafili przełożyć ją na praktykę w codziennych obowiązkach pracowniczych. Będą także znali najważniejsze przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy prawo wodne. Szkoleniowiec będzie także odpowiadał na pytania uczestników.
Zajęcia poprowadzi: radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Specjalizuje się w zagadnieniach z prawa wodnego oraz procedury administracyjnej, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, praktyk.
Cena za udział w szkoleniu: 270,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »