Szkolenie online: Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2024 r. – zmiany w zasadach finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Data: 12.12.2023   Godzina: 9:00-14:00
Miejsce: online

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2024 r. – zmiany w zasadach finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców


Uczestnicy: pracownicy PSZ – specjaliści ds. rozwoju zawodowego, doradcy klienta instytucjonalnego, kadra kierownicza PUP.

Program szkolenia:

 1. Omówienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
  • ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach i rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,
  • rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. 2014, poz. 639 z późn. zm.).
 2. Szczegółowe omówienie działań możliwych do sfinansowania w ramach KFS, zadań ministra właściwego ds. pracy, samorządu województwa i powiatu w zarządzaniu i wydatkowaniu środków.
 3. Nowe priorytety przyznawania środków KFS na 2024 rok – praktyczne wskazówki dotyczące ich stosowania.
 4. Jak przygotować i przeprowadzić nabór wniosków? Zasady oceny wniosków – jak skutecznie zastosować kryteria oceny wniosków ujęte w rozporządzeniu?
 5. Zawieranie umów i ich prawidłowa realizacja – obowiązki stron umowy, obowiązki uczestników kształcenia ustawicznego, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków, warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.
 6. Zasady zwrotu pomocy, w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez pracownika, niewykorzystania środków przez pracodawcę lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.
 7. Kontrola realizacji umowy i wykorzystania środków KFS – uprawnienia do kontroli, zasady prowadzenia kontroli przez starostę, zakres i ustalenia kontroli, stosowana dokumentacja.
 8. Analiza dotychczasowych doświadczeń oraz pojawiających się problemów
 9. w przyznawaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków KFS.
 10. Regulacje w zakresie pomocy de minimis udzielanej w przypadku przyznawania środków KFS.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Prowadziła szkolenia w obszarze KFS dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego województwa dolnośląskiego oraz lubelskiego. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”, „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.
Cena za udział w szkoleniu: 420,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia (zgodne ze wzorem MEN)

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »