NOWOŚĆ! Szkolenie online: Prawo pracy w 2021 roku z uwzględnieniem zmian w przepisach i najnowszych wykładni urzędów kontrolnych

Data: 26.01.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Prawo pracy w 2021 roku z uwzględnieniem zmian
w przepisach i najnowszych wykładni urzędów kontrolnych


Program szkolenia:

I. Dokumentacja pracownicza

 1. Dokumenty, które obejmuje dokumentacja pracownicza oraz okresy ich przechowywania.
 2. Akta osobowe po zmianach – wyjaśnienie na co należy zwrócić szczególna uwagę przy ich prowadzeniu oraz czy należy założyć kolejne akta osobowe przy ponownym zatrudnieniu.
 3. Wyjaśnienie, które z dokumentów gromadzonych w aktach osobowych (cz. A, B, C) po nowelizacji należy przechowywać poza aktami.
 4. Najczęściej popełniane błędy dotyczące dokumentacji pracowniczej po nowelizacji.
 5. Badania lekarskie, szkolenia BHP – oryginały czy kopie do akt osobowych?
 6. Prowadzenie części dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej – stanowiska PIP i MRPiPS.
 7. Usuwanie dokumentów (danych osobowych) z akt osobowych zgromadzonych przed wejściem w życie RODO.
 8. Usunięcie z akt osobowych kary porządkowej a dokumentacja dotycząca nałożenia kary.
 9. Wyjaśnienie w której części akt osobowych należy przechowywać dokumenty dostarczone w trakcie zatrudnienia.
 10. Problematyczne zapisy dotyczące warunków w jakim ma być przechowywana dokumentacja.
 11. Świadectwo pracy – omówienie prawidłowego sporządzania oraz częstych nieprawidłowości.
 12. Nowa treść świadectwa pracy i wykroczenia dotyczące świadectw pracy zagrożone karą w przypadku kontroli PIP.
 13. Nowe zasady wydawania „odpisów” świadectw pracy.
 14. Nowe przepisy wprowadzone w grudniu 2020 r. regulujące badania lekarskie pracowników w okresie epidemii.

II. Czas pracy

 1. Ewidencja czasu pracy – obligatoryjne zapisy, niepełna ewidencja czasu pracy.
 2. Wyjaśnienie, które dokumenty po nowelizacji przechowujemy (poza aktami osobowymi) wraz z ewidencją czasu pracy.
 3. Listy obecności oraz grafiki – wyjaśnienie, co powinny zawierać i jak długo należy je przechowywać.
 4. Ewidencja czasu pracy wyłącznie w formie elektronicznej – czy jest to dopuszczalne?
 5. Zapisy odnoszące się do czasu pracy w umowach o pracę i regulaminach – na co zwrócić uwagę?
 6. Ewidencja czasu pracy przy pracy zdalnej, przestoju, obniżeniu norm czasu pracy – jak prawidłowo prowadzić?
 7. Lista obecności i ewidencja czasu pracy jako jeden dokument – czy jest to dopuszczalne?
 8. Błędne ustalenie rozkładu czasu jako najczęściej występująca nieprawidłowość przy planowaniu czasu pracy.
 9. Rozwiązania z zakresu czasu pracy wprowadzone Tarczami Antykryzysowymi.
 10. Zmiana organizacji pracy w związku z COVID 19 – wyjaśnienie jak wprowadzić pracę zmianową oraz zmianę systemów czasu pracy.

III. Praca zdalna

 1. Zasady i forma powierzenia pracy zdalnej.
 2. Dokumenty, które pracodawca powinien prowadzić przy pracy zdalnej.
 3. Wyjaśnienie, co powinna zawierać i czy musi być prowadzona ewidencja pracy zdalnej.
 4. Dopuszczalność pracy zdalna na część dnia.
 5. Kontrola przez pracodawcę wykonywania pracy zdalnej.
 6. Dopuszczalność powierzenia pracy zdalnej w okresie kwarantanny i izolacji.
 7. Stanowiska MRPiPS dotyczące pracy zdalnej.
 8. Czy pracownik wykonujący pracę zdalna może domagać się rekompensaty od pracodawcy w związku z prywatnych narzędzi pracy (np. laptop)?
 9. Zmiany w przepisach przy pracy zdalnej.

IV. Pozostałe wybrane zagadnienia z prawa pracy

 1. Nowe wykroczenia zagrożone karą do 45 000 zł dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę – obowiązujące od grudnia 2020 r.
 2. Urlop zaległy – nowe rozwiązania wprowadzone „Tarcza Antykryzysową”.
 3. Urlop bieżący – wyjaśnienie, kiedy pracownika można wysłać bez jego zgody.
 4. Urlop pracownika a brak zdolności do pracy.
 5. Wyjaśnienie kto i na jakich zasadach udziela urlopu prezydentowi, burmistrzowi, wójtowi oraz kierownikom jednostek budżetowych (ekwiwalent za urlop, konsekwencje nieprawidłowego udzielenia urlopu) – wyjaśnienia PIP z sierpnia 2020 r.
 6. Urlop dla pracownika, który jest żołnierzem wojsk terytorialnych – obowiązki, które spoczywają na pracodawcy a jakie na pracowniku oraz wyjaśnienie czy można odmówić udzielenia urlopu – stanowisko MON z 2020 r.
 7. Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań dla pracowników – czy dotyczy również jednostek sektora budżetowego?
 8. Wyjaśnienie kogo dotyczy ograniczenie (zawieszenie) funkcjonowania ZFŚS.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9:00-14:00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »