Szkolenie online: Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych

Data: 26.08.2020   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych


Program szkolenia: 

 1. Przepisy dotyczące inwentaryzacji.
 2. Definicja i rola inwentaryzacji w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
 3. Zasady i terminy inwentaryzacji:
 • przedmiot i zakres inwentaryzacji,
 • metody i terminy inwentaryzacji,
 • organizacja, przebieg, rozliczenie i wykorzystanie wyników inwentaryzacji,
 • instrukcja inwentaryzacyjna.
 1. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury rzeczowych i pieniężnych składników majątku:
 • czynności przygotowawcze,
 • arkusze spisu z natury,
 • przebieg spisu z natury.
 1. Pozostałe metody inwentaryzacji:
 • technika uzgadniania sald środków pieniężnych w bankach oraz rozrachunków,
 • inwentaryzacja poprzez weryfikację pozostałych aktywów i pasywów.
 1. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych:
 • ewidencja księgowa na koncie bilansowym „014 zbiory biblioteczne”,
 • skontrum czy spis z natury,
 • ewidencja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
 1. Różnice inwentaryzacyjne:
 • ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
 • ewidencja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
 1. Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji:
 • odpowiedzialność kierownika jednostki,
 • odpowiedzialność pracownika,
 • rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych.
 1. Dokumentacja inwentaryzacyjna.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9.00-14.00, wykład online


Cel szkolenia

Uczestnicy
szkolenia

Efekty szkolenia

Przedstawienie celu, metod i terminów w zakresie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki, podniesienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia w tym zakresie wraz z omówieniem indywidualnych problemów związanych z roczną inwentaryzacją. Pracownicy jednostek organizacyjnych sektora publicznego odpowiedzialni za przeprowadzenie i rozliczenie rocznej inwentaryzacji. Uczestnicy będą znali cele, metody i terminy przeprowadzania rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki. Będą potrafili przeprowadzić roczną inwentaryzację oraz przekazywać wiedzę innym pracownikom w miejscu pracy. Wiedza uczestników szkolenia zostanie usystematyzowana. Szkoleniowiec odpowie na pytania uczestników.
Zajęcia poprowadzi: pracownik samorządowy od 1999 r., specjalista i praktyk z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, audytu, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »