Szkolenie online: Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2021-2027 – szkolenie specjalistyczne

Data: 28.08.2024   Godzina: 9:00 -14:00
Miejsce: online

Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2021-2027 – szkolenie specjalistyczne


Cele i korzyści: nabycie lub wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów finansowo-księgowych projektów UE 2021-2027. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić wyodrębnioną księgowość projektu, kto i jak powinien opisywać dokumenty księgowe, jak ewidencjonować środki trwałe powstałe/ulepszone w projekcie, co robić w przypadku zwrotów, pomyłek, jak powinna być prowadzona współpraca na linii księgowość – finanse projektu, jak zachować trwałość projektu, jak przygotować projekt do kontroli od strony finansowej, jak rozliczyć korygować wydatki, jak bronić kwalifikowalności wydatków, jak postępować z VAT w projektach, rozliczać i dokumentować wynagrodzenia.

Program szkolenia:

 1. Wyodrębniona księgowość w prawie unijnym.
 2. Konsekwencje braku wyodrębnienia księgowego wydatków projektowych.
 3. Specyfika księgowania wydatków projektowych w samorządach.
 4. Przykłady prawidłowych zapisów w Polityce rachunkowości.
 5. Uspójnienie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji księgowej z wymogami projektu, wytycznymi i instrukcjami IP/IZ.
 6. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (lub decyzji) a ich księgowanie i rozliczanie w CST.
 7. Warunki przeksięgowań.
 8. Przebieg kontroli księgowej dokumentacji.
 9. Najczęściej popełniane błędy w księgowości projektowej.
 10. Wydatki niekwalifikowane jak i kiedy skorygować księgowo.
 11. Faktury korygujące we wnioskach o płatność.
 12. Metody uproszczone – stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe i sposób księgowania i rozliczania.
 13. Granty – rozliczanie i księgowanie.
 14. Koszty pośrednie – zmiany dla projektów inwestycyjnych.
 15. Cross-financing – nowa definicja a trwałość projektu.
 16. Zwroty i korekty we wniosku o płatność w
 17. Specyfika zwrotów w projektach pup.
 18. Prawidłowe dokumentowanie wydatków projektowych – opisy, kto kiedy ich dokonuje.
 19. Wymogi archiwizacji dokumentacji projektowej a przepisy dotyczące instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji w jednostkach finansów publicznych.
 20. Prawidłowe rozliczanie umów- zlecenia oraz dokumentacja z tym związana – omówienie na przykładach.
 21. Kwalifikowanie, rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń w projektach.
 22. Wkład własny, w tym niepieniężny, jak rozliczać i księgować.
 23. Kary umowne w projektach i ich ujmowanie księgowe oraz finansowe – różne przypadki.
 24. VAT w projektach.
 25. Zamykanie finansowe projektu, kontrole w okresie trwałości, w tym kontrole VAT.
 26. Zwroty w okresie trwałości.
 27. Najważniejsze zapisy wytycznych w zakresie nieprawidłowości na lata 2021-2027.
 28. Sposób postępowania z nieprawidłowościami.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Małgorzata Rulińska – ekonomistka,  trener z zakresu projektów od ponad 20 lat, ocenia projekty od kilkunastu lat, autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, ponad 30 lat praktyki w projektach, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu przez 5 lat, pracowała 8 lat w samorządach na stanowiskach kierowniczych, obecnie prezes firmy szkoleniowo-doradczej,  działa w organizacjach pozarządowych, od kilkunastu lat ocenia projekty, przeprowadziła ponad 500 szkoleń w całej Polsce z minionej perspektywy finansowej a blisko 150 z nowej perspektywy, w tym z rozliczania, finansów i księgowości projektu, wyboru wykonawców, kwalifikowalności wydatków, rozliczania personelu, rozliczania projektów ryczałtowych i wiele innych, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Cena za udział w szkoleniu: 450,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia (zgodne ze wzorem MEN)

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email na który zostanie przesłany link na szkolenie

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »