NOWOŚĆ! Szkolenie online: Tarcza antykryzysowa – prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w okresie epidemii – nowe rozwiązania prawne i wykładnie organów urzędowych

Data: 7.04.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Program szkolenia:

 1. Omówienie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z zagrożeniem COVID-19
 2. Uprawnienia pracodawców wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 3. Uprawnienia pracowników wynikające ze specustawy.
 4. Pakiet osłonowy – planowane zmiany w sferze prawa pracy odnoszące się m.in. do czasu pracy i wynagrodzeń.
 5. Praca zdalna w świetle nowoprzyjętych rozwiązań prawnych
 1. Forma powierzenia pracy zdalnej – wyjaśnienia MRPiPS.
 2. Czy praca zdalna wymaga zmiany obowiązujących u pracodawców przepisów wewnątrzzakładowych (regulamin pracy).
 3. Okres powierzenia pracy zdalnej jego ewentualne wydłużenie lub skrócenie.
 4. Zakwestionowanie pracy zdalnej przez pracownika oraz pociągniecie pracownika do odpowiedzialności
  w związku z odmową wykonywania pracy zdalnej – wyjaśnienia MRPiPS.
 5. Kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracownika – uprawnienia pracodawcy w tym zakresie.
 6. Czy wykonywanie pracy zdalnej wymaga zmiany treści umowy o pracę w zakresie warunków pracy (porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające)?
 7. Czy praca zdalna może być powierzona niezależnie od warunków mieszkaniowych, rodzinnych. Co w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania w ocenie pracownika praca nie może być świadczona ze względu na warunki
  i stosunki panujące w domu?  Powierzenie pracy zdalnej w innym miejscu niż miejsce zamieszkania pracownika – wyjaśnienia MRPiPS.
 8. Praca zdalna a telepraca – podobieństwa i różnice.
 9. Czy polecenie pracy zdalnej wymaga uzasadnienia – wyjaśnienia MRPiPS.
 10. Możliwość powierzenia pracy zdalnej cudzoziemcowi – czy powierzenie wykonywania pracy w innym miejscu niż określone w oświadczeniu (zezwoleniu) będzie traktowane jako powierzenie nielegalnego wykonywania pracy? – Pismo MRPiPS z dnia 10.03.2020 r.
 • Wyjaśnienia PIP dotyczące koronawirusa
 1. Podróż służbowa – czy pracownik może odmówić wyjazdu?
 2. Dopuszczalność kierowanie pracowników na dodatkowe badania lekarskie w związku z podejrzeniem wirusa.
 3. Zbieranie informacji dotyczących miejsca urlopu wypoczynkowego pracownika.
 4. Niedopuszczenie do pracy pracownika w związku z podejrzeniem koronawirusa w świetle obowiązujących przepisów.
 1. Czy pracodawca ma prawo wysłać na urlop pracownika wracającego z wypoczynku z regionu objętego koronawirusem?
 • Badania lekarskie pracowników i szkolenia z zakresu BHP w okresie stanu epidemii. Obowiązki pracodawców w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 1. Wyjaśnienia PIP dotyczące przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie stanu epidemii.
 2. Dopuszczenie do pracy pracowników nieposiadających aktualnych badań lekarskich (wstępne, okresowe)
  w związku z brakiem możliwości ich przeprowadzenia – stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r.
 1. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy (zagrożenie koronawirusem).
 2. Inne zagadnienia prawa pracy w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem (zmiana organizacji pracy, zamknięcie zakładu pracy).
 3. Niewykonywanie pracy w związku z przestojem (koronawirus) – kiedy przysługuje prawo do wynagrodzenia? Jak prawidłowo ustalić podstawę „postojowego”.
 4. Czy pracodawca może skierować pracownika na „przymusowy” urlop wypoczynkowy w obecnym stanie epidemii (problematyka urlopu bieżącego i zaległego)?
 5. Dopuszczalność skierowania pracownika na urlop bezpłatny.
 6. Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy. Czy w przypadku odmowy przyjęcia nowych warunków pracy pracownikowi przysługuje odprawa? Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
 7. Jak rozliczyć czas pracy wybranym grupom pracowników, gdzie stan epidemii wymusza zmianę organizacji pracy i pracę w zwiększonym wymiarze?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład online

Zajęcia poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 220,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia oraz do tygodnia po szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »