Praktyczne stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w obszarach zabezpieczenia społecznego

Data: 19.02.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

 

Cel szkolenia: omówienie praktycznego stosowania przepisów KPA w obszarach zabezpieczenia społecznego – pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, wspierania rodziny, dożywiania, karty dużej rodziny, pomocy materialnej dla uczniów. Wyjaśnienie najczęściej popełnianych błędów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.


Program szkolenia:

I. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego (w tym wskazanie praktycznego zastosowania w odniesieniu do systemów zabezpieczenia społecznego):

 1. Badanie stanu faktycznego art. 7 KPA.
 2. Nierówność podmiotów w postępowaniu administracyjnym – organ a strona postępowania,
 3. Stosowanie wytycznych wojewody, zarządzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów,
  bez naruszania zasady praworządności.
 4. Najczęstsze naruszenia zasady pisemności, różnicowanie interesu strony i interesu społecznego przez miarkowanie pomocy lub jej odmowę.
 5. Badanie czy występuje dany stan faktyczny sprawy, od którego ustawa uzależnia przyznanie pomocy, oraz jakiego rodzaju świadczenie powinno być w danej sytuacji przyznane.
 6. Prawidłowa realizacja zasady informowania stron postępowania i praktyczny wpływ na wynik postępowania.
 7. Realizacja czynnego udziału strony w postępowaniu realizowana m.in. przez prawidłowe wszczęcie i prowadzenie postępowania.
 8. Zasada szybkości postępowania a zbadanie dogłębne prawdy obiektywnej.
 9. Trwałość decyzji administracyjnej – najczęstsze proceduralne naruszenia, ostateczność
  a prawomocność decyzji, różnice i wpływ na postępowanie.

II. Postępowanie wyjaśniające:

 1. Sporządzanie wezwań do osobistego stawiennictwa, wezwań do uzupełnienia złożonego wniosku, zawieranie odpowiednich pouczeń kierowanych do strony.
 2. Prawidłowe pozostawienie wniosku bez rozpoznania (forma i treść).
 3. Umiejętność rozróżniania terminów materialnych i procesowych oraz konsekwencji wynikających z przekroczenia terminu materialnego bądź procesowego.
 4. Właściwa kwalifikacja wniosku.
 5. Badanie miejsca zamieszkania, pobytu, zameldowania (w tym sytuacja osób bezdomnych
  i zamieszkałych za granicą).
 6. Problemy z ustalaniem właściwości miejscowej gminy (nieletni, ubezwłasnowolniony, osoba kierowana do DPS).
 7. Spory kompetencyjne.
 8. Zwrot pisma do strony – kogo uznać za stronę postępowania.
 9. Doręczenia pism i decyzji.
 10. Sporządzanie protokołów, odbieranie oświadczeń, sporządzanie notatek służbowych i ich dalsze    wykorzystywanie w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, sporządzanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów.
 11. Udostępnianie i odmowa udostępniania akt stronie.
 12. Prowadzenie postępowania z udziałem pełnomocnika strony.
 13. Wyznaczanie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych.
 14. Sporządzanie odpisów z akt sprawy i odmowa wydawania uwierzytelnionych kopii z akt sprawy.
 15. Aktywizowanie stron postępowania administracyjnego a kompetencje pracowników.
 16. Terminy załatwienia sprawy.
 17. Zawieszanie prowadzonego postępowania administracyjnego.
 18. Ocena dowodów.

III. Wydawanie decyzji pozytywnych i odmownych

 1. Sporządzanie decyzji.
 2. Umarzanie postępowania.
 3. Postępowanie odwoławcze.

IV. Weryfikacja ostatecznych decyzji dotyczących przyznanej pomocy lub rozstrzygających o istocie sprawy.

V. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie RODO.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.


Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, orzecznik z wieloletnim doświadczeniem w tematyce zabezpieczenia społecznego, doradca Centrum Pomocy Rodzinie.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »