Praktyczna praca w nowym Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w 2019 roku

Data: 26.04.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznej wiedzy z pracy w poszczególnych modułach nowego Systemu Informacji Oświatowej.

Szkolenie skierowane jest do: osób pracujących na co dzień lub rozpoczynających pracę w nowym Systemie Informacji Oświatowej.

Efekt szkolenia: osoby uczestniczące w szkoleniu poznają praktyczne aspekty pracy w nowym SIO.

Program szkolenia:

„Nowe SIO” – praca w poszczególnych modułach:

  • Moduł „Placówki” – modyfikacja danych teleadresowych przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych, dodawanie zawodów w szkołach rejestrowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • Moduł „Nauczyciele” – rejestracja, modyfikacja i usuwanie następujących danych:

dane identyfikacyjne nauczyciela, zatrudnienie, tygodniowy wymiar zajęć/obowiązki, stanowisko, zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, nieobecności, wynagrodzenie, awans zawodowy, planowany awans zawodowy, pozostałe dane dziedzinowe tj. ocena pracy nauczyciela, wykształcenie, staż pedagogiczny, kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu, ukończone formy doskonalenia zawodowego, ukończone formy kształcenia.

  • Moduł „Dane zbiorcze” – rejestracja, modyfikacja i usuwania następujących danych:

infrastruktura (powierzchnia terenów sportowych, obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły, pomieszczenia, wyposażenie), biblioteka, komputery, dane o działalności poradni, internatów, burs, schronisk, domów wczasów dziecięcych.

  • Moduł „Uczniowie” – rejestracja, modyfikacja i usuwanie następujących danych:

dane identyfikacyjne ucznia, dane adresowe ucznia, nauka ucznia lub wychowanka, przypisanie uczniów
do oddziałów, dane dziedzinowe, pobyt ucznia lub wychowanka, orzeczenia oraz opinie, zgłoszenie do egzaminów.

  • moduł „Oddziały” – rejestracja, modyfikacja i usuwanie następujących danych:

oddziały podstawowe, oddziały dodatkowe.

  • moduł „Wnioski” oraz „Użytkownicy”: składanie wniosku o dostęp do SIO, rozpatrywanie wniosku o dostęp do SIO przez dyrektora, anulowanie wniosków, cofanie upoważnień.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi wysokiej klasy specjalista, pracujący z systemem informacji oświatowej od samego początku istnienia (rok 2004) ustawy w jej pierwotnym kształcie w Polsce; aktualnie wdraża zmodernizowany System Informacji Oświatowej na terenie województwa świętokrzyskiego, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelewem na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »