Kompendium wiedzy z prawa pracy i dokumentacji pracowniczej w 2020 roku

Data: 27.02.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Składowa 2 – Hotel Qubus

Cel szkolenia: przekazanie aktualnych informacji  z zakresu  prawa pracy i prowadzenia dokumentacji pracowniczej w 2020 roku.

Szkolenie adresowane jest: do pracowników działu kadr.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik ma kompleksową wiedzę dotyczącą najnowszych przepisów prawa pracy oraz potrafi prowadzić dokumentację pracowniczą (posiadając wiedzę nt. zmian na 2020 rok).


Program szkolenia:

I. Dokumentacja pracownicza

 1. Akta osobowe po nowelizacji – podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych w 2019 r.
 2. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz założenie nowych akt osobowych – wykładnie MRPiPS oraz PIP.
 3. Prowadzenie części dokumentacji w formie papierowej, a części w formie elektronicznej – stanowisko MRPIPS oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
 4. Oświadczenia (zgody) związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich – konieczność zmiany wzorów stosowanych przez większość pracodawców.
 5. Warunki techniczne przechowywania dokumentacji – problematyczne zapisy dla pracodawców w nowym rozporządzeniu.
 6. Umowa o pracę – prawidłowe formułowanie oraz najczęściej stwierdzane nieprawidłowości.
 7. Nowe przepisy obowiązujące od grudnia 2019 r. – wprowadzające nowe sankcje wykroczeniowe dotyczące zawieranych umów o pracę (kary do 45 000 zł).
 8. Informacja o warunkach zatrudnienia – co powinna zawierać, zmiana informacji.
 9. Wypowiedzenie zmieniające – tryb i forma.
 10. Rozwiązanie umowy o pracę – najczęściej popełniane błędy.
 11. Regulamin pracy i wynagradzania – w jakim zakresie należy zaktualizować zapisy w związku ze zmianami (2019-2020).
 12. Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników – na co należy zwrócić szczególną uwagę w świetle nowelizacji z czerwca 2019 r. oraz uprawnienia PIP w zakresie kontroli przepisów regulujących tę materię.

II. Świadectwa pracy

 1. Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw pracy – nowelizacja z czerwca i września 2019 r.
 2. Nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy.
 3. Odpis czy kopia świadectwa pracy –
 4. Terminy i sposób wydawania świadectwa pracy – zmiana kodeksu pracy.
 5. Nowe roszczenie pracowników względem pracodawców dotyczące świadectw pracy.
 6. Zasady prostowania świadectw pracy obowiązujące od września 2019 r.
 7. Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy – najczęściej popełniane błędy.
 8. Informacja wydawana wraz ze świadectwem pracy – stanowisko MRPiPS.
 9. Nowe sankcje wykroczeniowe (kary do 30 000 zł) dotyczące świadectw pracy.

III. Dokumentacja prowadzona w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy

 1. Ewidencja czasu pracy – obligatoryjne zapisy, jakie muszą znaleźć się w ewidencji czasu pracy od stycznia 2019.
 2. Sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy – stanowisko MRPiPS.
 3. Okres przechowywania list obecności – stanowisko MRPiPS.
 4. Harmonogramy czasu pracy a nowelizacja.
 5. Dokumenty przechowywane razem z ewidencją czasu pracy – po nowelizacji z 2019 r.
 6. Wyjścia prywatne – dokumentacja i sposób rozliczania.

IV. Szkolenia BHP i badania lekarskie pracowników

 1. Zmiany dotyczące przeprowadzenia szkoleń BHP dla pracowników administracyjnych.
 2. Dokumenty dotyczące badań lekarskich, które przechowujemy w aktach osobowych po zmianie rozporządzenia.
 3. Nowelizacja przepisów kodeksu pracy dotycząca badań lekarskich – nowelizacja z lutego 2019.
 4. Szkolenie BHP i badania lekarskie a czas pracy.
 5. Kierowanie osób przyjmowanych do pracy na badania lekarskie – problematyka pozyskiwania danych osobowych po zmianach z czerwca 2019 r.
 6. Obowiązkowy minimalny wymiar (czas) przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP.
 7. Kiedy pracodawca nie musi kierować nowoprzyjętych pracowników na badania lekarskie?
 8. Nieobecność w pracy (np. urlop) a konieczność posiadania przez pracownika zdolności do pracy – Stanowisko PIP.

V. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia – wybrane zagadnienia

 1. Prawo do urlopu a wymiar urlopu.
 2. Wymiar urlopu – okresy, które zaliczamy w świetle obowiązujących przepisów.
 3. Ustalenie wymiaru urlopu dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Sposób udzielania urlopów dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz
  dla pracowników, których dobowy wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin – najczęściej popełniane błędy.
 5. Problematyka urlopu zaległego – stanowisko PIP.
 6. Dokumentacja urlopowa.
 7. Ustalenie wymiaru urlopu w przypadku zmiany etatu – stanowisko PIP.
 8. Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych.
 9. Opieka na dzieckiem (art. 188 k.p.) – zasady udzielania; problematyka zwolnień dla niepełnoetatowców i nauczycieli

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »