UWAGA! Zmiana terminu szkolenia – Zakładowa działalność socjalna po zmianach obowiązujących od 4.05.2019 r. w pełni dostosowujących polskie regulacje do wymagań unijnego prawa (RODO) oraz zmiany w zasadach opodatkowania

Data: 26.06.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. Celem szkolenia jest również omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Szkolenie ma praktyczny charakter, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

W ramach udziału w szkoleniu uczestnik otrzyma:

  • Materiały szkoleniowe wraz z wzorami nowych formularzy uwzględniające wprowadzone zmiany: upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, regulamin ZFŚS zgodny z RODO, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.

Program szkolenia:

I. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. – badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów.

1. Sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych.
2. Jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganiem się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+).
3. Dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach?).
4. Obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS.
5. Okresy, przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia.
6. Nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych.
7. Przetwarzanie danych dotyczących zwolnień z podatku dochodowego.
8. Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.
9. Zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów.
10. Niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów a wstrzymania wypłaty z ZFŚS.
11. Program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej.

II. Zmiana wysokości odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych zmiany od 1 stycznia 2019 r.

1. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu.
2. Osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich.
3. Wysokość odpisów w 2019 roku w tym dobrowolnych.
4. Możliwość dowolnego ustalania wysokości odpisów.
5. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS.

III. Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego.

1. Zasady wypłaty świadczenia urlopowego.
2. Warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego.

IV. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.

1. Krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin.
2. Osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich.
3. Objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu.
4. Jak zdefiniować emeryta i rencistę – byłego pracownika.
5. Uzależnienie pomocy od rodzaju umowy, stażu pracowniczego oraz wymiaru etatu.

V. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian.

1. Na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS.
2. Imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN.
3. Pożyczki na cele mieszkaniowe.

VI. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS zmiany w opodatkowaniu świadczeń od 1 stycznia 2018 r.

1. Paczki, bony towarowe, bilety i karnety, dofinansowanie do wypoczynku, wycieczki dla dzieci, kolonie.
2. Kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania.
3. Świadczenia dla emerytów i rencistów.
4. Rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014 r.

VII. Zasady dokonywania potrąceń z wypłacanych świadczeń z funduszu.

1. Zapisy w tytułach wykonawczych podstawą do dokonywania potrąceń.
2. Stanowisko Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące potr

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Autor wielu publikacji z tego zakresu.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby - w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »