NOWOŚĆ! Szkolenie online: Zakładowy Fundusz Świadczeń z uwzględnieniem najnowszych zmian

Data: 9.06.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Adresatami szkolenia są: pracownicy działów kadr i płac zainteresowani najnowszymi zmianami w prawie dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń, pragnący pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej.

Celem szkolenia jest: przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy po zmianach. Na szkoleniu zostanie omówiona problematyka związana z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych RODO, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.


Program szkolenia:

 1. Zmiana wysokości odpisów w 2020 r.:
 • dowolne kształtowanie odpisów w okresie obowiązywania Tarczy Antykryzysowej,
 • dobrowolne odpisy,
 • odpisy dla nauczycieli.
 1. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS po zmianach w 2020/2021 r.:
 • paczki, bony towarowe, bilety i karnety, dofinansowanie do wypoczynku, wycieczki dla dzieci, kolonie,
 • kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania,
 • świadczenia dla emerytów i rencistów,
 • rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014 r.
 1. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO, wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. oraz badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów:
 • sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych,
 • wyjaśnienie, jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganiem się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+),
 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach),
 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS,
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia,
 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych,
 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego,
 • obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO,
 • zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów,
 • wyjaśnienie czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,
 • program 300+/500+ a badanie sytuacji życiowej.
 1. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych:
 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu,
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich,
 • możliwość dowolnego ustalania wysokości odpisów,
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS.
 1. Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego:
 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego,
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego.
 1. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin,
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich,
 • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu,
 • zdefiniowanie emeryta i rencisty – byłego pracownika,
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu.
 1. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:
 • forma działalności na jaką mogą być przeznaczane środki ZFŚS,
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN,
 • pożyczki na cele mieszkaniowe.
 1. Zasady dokonywania potrąceń z wypłacanych świadczeń z funduszu:
 • zapisy w tytułach wykonawczych podstawą do dokonywania potrąceń,
 • stanowisko Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące potrąceń,
 • wysokość potrąceń.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

 

Osoba prowadząca: Pan Przemysław Jeżek - wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowej oraz autor wielu publikacji prasowych z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 260,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »