NOWOŚĆ! Szkolenie online: Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja zadania własnego gminy w postaci pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – rozliczenie roku 2019/20 i przygotowanie do roku 2020/21

Data: 5.06.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja zadania własnego gminy w postaci pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – rozliczenie roku 2019/20 i przygotowanie do roku 2020/21

Cel szkolenia: omówienie regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zastosowanie przepisów procedury wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem orzecznictwa SKO, rozliczanie stypendiów za rok szkolny 2019/20 i przygotowanie do roku 2020/21.

Szkolenie skierowane do: pracowników urzędów gmin, gminnych ośrodków pomocy społecznej, gminnych zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługi szkół.

Efekty szkolenia: umiejętność prawidłowego skonstruowania regulaminu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz umiejętne powiązanie rozstrzygnięć ustawy o systemie oświaty z postępowaniem administracyjnym ustalonym KPA.


Program szkolenia:

 1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1941 z późn. zm.):
  • cele i założenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym,
  • rodzaje świadczeń pomocy materialnej,
  • przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90f cyt. ustawy – stosowanie przepisów gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy,
  • zasady przyznawania stypendium szkolnego,
  • rozliczanie udzielonego stypendium szkolnego,
  • zasady przyznawania zasiłku szkolnego,
  • inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania.
 2. Stosowanie przepisów znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w KPA:
  • zasady ogólne prawa administracyjnego,
  • terminy załatwiania spraw,
  • wszczęcie postępowania administracyjnego z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
  • decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych,
  • postępowanie dowodowe ww. wymienionych sprawach,
  • uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej.
 3. Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
 4. Zmiany w finansowaniu zadania – dotacja celowa + wkład własny.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.

Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład online

 

Szkolenie poprowadzi: certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, od dwudziestu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu zarządzania szkołami, doświadczony wykładowca szkoleń o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Cena za udział w szkoleniu: 270,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia oraz do tygodnia po szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »