NOWOŚĆ! Szkolenie online: Przygotowanie zakładów pracy do akcji PIT za 2020 r. Podsumowanie zasad obowiązujących płatników w odniesieniu do przychodów wypłaconych lub postawionych do dyspozycji podatnika w 2020 r.”

Data: 4.12.2020   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Przygotowanie zakładów pracy do akcji PIT za 2020 r.
Podsumowanie zasad obowiązujących płatników
w odniesieniu do przychodów wypłaconych
lub postawionych do dyspozycji podatnika w 2020 r.


Program szkolenia:

 1. Przepisy prawne obowiązujące płatników w zakresie pdof obowiązujące w 2020 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy pdof ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 2. Świadczenia niepieniężne nie stanowiące przychodu podatkowego zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
 3. Wynagrodzenia i świadczenia niepieniężne zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy – nie wykazywane w informacji PIT-11.
 4. Omówienie przychodów ze stosunku pracy (świadczenia pieniężne i niepieniężne) m.in.:
  • umorzenie pożyczek,
  • świadczenia żywieniowe,
  • korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych,
  • ryczałty z tytułu jazd lokalnych,
  • zwrot nadpłaconych lub nienależnych składek społecznych i zdrowotnych,
  • zapłata brakujących składek społecznych i zdrowotnych przez płatnika,
  • koszty zakwaterowania, dojazdów, wyżywienia,
  • pakiety medyczne,
  • karty Multisport,
  • Pracownicze Plany Kapitałowe,
  • nadwyżki ponad limity zwolnień przedmiotowych.
 5. Opodatkowanie świadczeń pieniężnych:
  • po ustaniu stosunku pracy,
  • po śmierci pracownika wypłaconych małżonkowi oraz osobom uprawnionym do renty rodzinnej.
 6. Interpretacja Ogólna MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych (Dz. Urz. Ministra Finansów z 21 września 2020 r. poz. 108).
 7. Zasady dotyczące stosowania kosztów uzyskania przychodów dla pracowników:
  • koszty podstawowe,
  • koszty podwyższone dla zamiejscowych,
  • koszty dla pracowników pracujących zdalnie,
  • koszty dla wieloetatowców.
 8. Opodatkowanie wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 9. Omówienie wynagrodzeń i świadczeń otrzymywanych od płatników, o których mowa w art. 13 ustawy pdof (z działalności wykonywanej osobiście).
 10. Zwolnienia z opodatkowania przychodów ze stosunku pracy i umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy pdof wypłacanych od 1 stycznia 2020 roku osobom do 26 lat.
 11. Opodatkowanie przychodów z art. 12 i art. 13 pkt 8 ustawy pdof osób do 26 lat na podstawie złożonych oświadczeń.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 972).
 13. Interpretacja Ogólna Ministra Finansów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego (Dz. Urz. Ministra Finansów z 18 września 2020 r. poz. 107).
 14. Opodatkowanie wypłaconych przez płatników przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym (umowy do 200 zł, opodatkowanie przychodów z art. 13 uzyskiwanych przez osoby zagraniczne, dywidendy, opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów itp.).
 15. Omówienie zasad wypełniania deklaracji podatkowych PIT-4R (dot. zaliczek) i 8AR (dot. podatku zryczałtowanego) oraz informacji podatkowych PIT-11 (rezydentów i nierezydentów), PIT-R, IFT1/IFT1R.
 16. Omówienie problemów dot. płatników na podstawie interpretacji indywidualnych wydawanych przez DKIS.
 17. Sesja pytań i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9.00-14.00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: doświadczony i ceniony wykładowca. Wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (wieloletnie doświadczenie w organach podatkowych), praktyk.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »