NOWOŚĆ! Szkolenie online: Prowadzenie spraw kadrowych w 2020 r. z uwzględnieniem zmian związanych z COVID-19

Data: 19.08.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Prowadzenie spraw kadrowych w 2020 r.
z uwzględnieniem zmian związanych z COVID-19


Program szkolenia:

 1. Akta osobowe po zmianie przepisów:
 • okres przechowywania dokumentacji,
 • zasady przechodzenia na e-teczkę i odbiór dokumentów przez pracownika,
 • nowe obowiązki informacyjne w stosunku do pracownika,
 • nowe części akt osobowych po zmianach,
 • obowiązki w zakresie wydawania kopii dokumentacji na życzenie pracownika,
 • zasady prowadzenia akt osobowych,
 • zasady dostosowywania teczek do nowych przepisów.
 1. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy:
 • dokumenty z zakresu czasu pracy, które mają się znaleźć w oddzielnej dokumentacji.
 1. Dokumentacja badań profilaktycznych i szkoleń bhp:
 • zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy,
 • sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie,
 • szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • zmienione zasady kierowania i przeprowadzania badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • nowe reguły przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19.
 1. Problematyka dotycząca udzielania urlopu wypoczynkowego
 • prawo do urlopu i ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • planowanie urlopu i udzielanie urlopu
 • nowe zasady udzielania urlopów zaległych i bieżących w czasie epidemii COVID-19
 • urlop na żądanie.
 1. Rozwiązania dot. organizacji pracy i zmniejszanie kosztów pracy w czasie epidemii COVID-19:
 • przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia,
 • ograniczenia i zmiany dotyczące czasu pracy, praca zdalna,
 • zawieszenie obowiązków pracodawcy związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i wypłatą świadczeń urlopowych,
 • ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań,
 • umowa o zakazie konkurencji,
 • zatrudnianie cudzoziemców.
 1. Rozwiązywanie stosunków pracy i wydawanie świadectw pracy po zmianach od 7.09.2019 r.
 • tryb i formy rozwiązywania umów o pracę,
 • podstawowe problemy przy rozwiązywaniu umów,
 • zasady wydawania świadectw pracy Kodeksu pracy po zmianie przepisów,
 • treść świadectwa pracy i sposób jego wypełniania,
 • zasady prostowania i uzupełniania świadectw pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.


Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład online


Cel szkolenia

Uczestnicy
szkolenia

Efekty szkolenia

Kompleksowe omówienie spraw kadrowych w 2020 r. w odniesieniu do najnowszych zmian w związku z epidemią COVID-19. Pracownicy działów kadr w instytucjach publicznych oraz firmach. Uczestnicy będą zaznajomieni z wszelkimi zmianami wprowadzonymi do przepisów prawnych w związku z epidemią COVID-19: akta osobowe, czas pracy, badania profilaktyczne, szkolenia BHP, urlopy, organizacja pracy a epidemia, rozwiązywanie stosunków pracy.
Szkolenie poprowadzi: Pani Magdalena Miska – prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 290,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »