NOWOŚĆ! Szkolenie online: Rozwiązania prawne dla pracodawców związane z COVID-19 w zakresie wynagrodzeń, prawa pracy, podatku dochodowego, ZUS i ZFŚS

Data: 14.04.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

 Program szkolenia:

I. Ustawa „Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców” – nowe rozwiązania dla pracodawców.

1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP:

 • definicja pracownika w świetle przepisów ustawy,
 • warunki opłacenia z FGŚP składek na ubezpieczenia społeczne,
 • obniżenie wynagrodzenia pracownika w okresie przestoju ekonomicznego,
 • warunki otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP,
 • możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy,
 • warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego etatu,
 • zawarcie porozumienia,
 • zwolnienie z opłacanie składek ZUS za pracowników.

2. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacane przez Starostów:

 • warunki dofinansowania części wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
 • warunki dofinansowania dla samozatrudnionych,
 • pożyczka na pokrycie bieżących kosztów działalności (wysokość, oprocentowanie, warunki spłaty pożyczki, warunki umorzenia).

3. Świadczenie postojowe:

 • dla osób wykonujących pracę na podstawie umów prawa cywilnego oraz samozatrudnionych,
 • warunki i wysokość świadczenia postojowego,
 • wnioski i termin ich składania do ZUS,
 • zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia.

4. Szczególne uprawnienia pracodawców:

 • praca zdalna,
 • zawieszenie obowiązku wykonywania badań lekarskich,
 • orzeczenia lekarskie wydane po dniu 7 marca 2020 r.,
 • odwołanie zakazu pracy w handlu w niedzielę,
 • czas pracy:ograniczenia w odpoczynkach dobowych i tygodniowych, równoważenie okresów odpoczynku, zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego,
 • stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę.

5. Świadczenia chorobowe:

 • wydłużenie okresu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego,
 • warunki ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy (dokumentacja) w tym dla dzieci niepełnosprawnych,
 • uprawnienia do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie,
 • świadczenia dla zdrowego pracownika poddanego izolacji lub kwarantannie.

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • odliczenie strat z prowadzonej działalności oraz wpłaconych darowizn,
 • odroczenie wpłaty pobranych zaliczek na podatek od przychodów m.in. pracowników i zleceniobiorców,
 • zwolnienie z opodatkowania świadczeń postojowych,
 • odroczenie wpłaty podatku przedsiębiorcy,
 • podwyższenie limitów zwolnień z opodatkowania od wypłacanych zapomóg w tym zapomóg
  od Związków Zawodowych,
 • zwiększenie limitu zwolnienia z opodatkowania świadczeń finansowanych z ZFŚS,
 • podwyższenie limitu zwolnienia świadczeń dla dzieci i młodzieży.

7. System ubezpieczeń społecznych:

 • obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło.

8. Pracownicze Plany Kapitałowe:

 • nowe terminy zawarcia umów o prowadzenie i zarządzanie.

9. Przepisy przejściowe.

II. Koronawirus wyzwaniem dla Pracodawców zestawienie najnowszych wyjaśnień MRPiPS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Finansów.

 1. Dopuszczalność wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
 2. Podróże służbowe i urlopy wypoczynkowe.
 3. BHP (szkolenia pracowników).
 4. Zasady i warunki wprowadzenia przestoju w firmie – wysokość wynagrodzenia dla pracowników, możliwość zawieszenia całości lub części przepisów prawa.
 5. Uelastycznienia czasu pracy w okresie zagrożenia koronawirusem.
 6. Zawieszenie stosowania przepisów Prawa na okres epidemii.

III. Wsparcie dla pracowników z ZFŚS.

 1. Możliwość zmiany zapisów regulaminu w trakcie roku kalendarzowego.
 2. Rodzaje pomocy w związku z epidemią.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

 

Zajęcia poprowadzi: Przemysław Jeżek – wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowej, pracował w działach personalnych dużych międzynarodowych firm. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.  
Cena za udział w szkoleniu: 220,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia oraz do tygodnia po szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »