NOWOŚĆ! Szkolenie online: Dokumentacja pracownicza i praca zdalna – najnowsze wyjaśnienia i stanowiska PIP

Data: 16.03.2021   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Dokumentacja pracownicza i praca zdalna – najnowsze wyjaśnienia i stanowiska PIP


Program szkolenia:

I. Dokumentacja pracownicza

 1. Zasady formułowania prawidłowej umowy o pracę.
 2. Dokumenty, które obejmuje dokumentacja pracownicza oraz okresy ich przechowywania.
 3. Jakie umowy należy zgłosić do PIP – konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku.
 4. Dzielenie etatu – kilka umów o pracę.
 5. Umowa na zastępstwo – prawidłowe formułowanie jej treści.
 6. Umowa o pracę z „niepełnoetatowcem” – dodatkowe zapisy.
 7. Stanowisko PIP dotyczące umów dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze w JST.
 8. Zmiana zakresu obowiązków – sytuacje, w których zachodzi konieczność zmiany umowy o pracę.
 9. Informacje o warunkach zatrudnienia.
 10. Akta osobowe po zmianach – na co należy zwrócić szczególna uwagę przy ich prowadzeniu.
 11. Dokumenty poza aktami osobowymi.
 12. Najczęściej popełniane błędy dotyczące dokumentacji pracowniczej po nowelizacji.
 13. Badania lekarskie, szkolenia BHP – oryginały czy kopie do akt osobowych?
 14. Prowadzenie części dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej – stanowiska PIP i MRPiPS.
 15. Usuwanie dokumentów zawierających dane osobowe z akt osobowych zgromadzonych przed wejściem w życie RODO.
 16. Usunięcie z akt osobowych kary porządkowej a dokumentacja dotycząca nałożenia kary.
 17. Dane osobowe, które może żądać pracodawca pracownika oraz do osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 18. Dane pozyskiwane i przetwarzane na zasadzie zgody oraz dane, których pracodawca nie może przetwarzać na tej podstawie.
 19. Warunki w jakich powinna być przechowywana dokumentacja.
 20. Świadectwo pracy – omówienie prawidłowego sporządzania.
 21. Zakończenie stosunku pracy w dniu wolnym od pracy – wyjaśnienie, kiedy oraz z jaką datą sporządzić świadectwo pracy.
 22. Przypadki, w których pracodawca powinien wskazać w świadectwie pracy dodatkowe podstawy prawne ustania stosunku pracy.
 23. Nowa treść świadectwa pracy i wykroczenia dotyczące świadectw zagrożone karą w przypadku kontroli PIP.
 24. Zasady wydawania „odpisów” świadectw pracy.
 25. Nowe przepisy wprowadzone w grudniu 2020 r. regulujące badania lekarskie pracowników w okresie epidemii.

II. Dokumentacja z zakresu czasu pracy

 1. Ewidencja czasu pracy – obligatoryjne zapisy, niepełna ewidencja czasu pracy.
 2. Przechowywanie dokumentów po nowelizacji (poza aktami osobowymi) wraz z ewidencją czasu pracy.
 3. Listy obecności oraz grafiki – wyjaśnienie, co powinny zawierać i jak długo należy je przechowywać – najnowsze wyjaśnienia i interpretacje PIP oraz MRPiPS.
 4. Ewidencja czasu pracy wyłącznie w formie elektronicznej.
 5. Zapisy odnoszące się do czasu pracy w umowach o pracę i regulaminach – na co zwrócić uwagę?
 6. Ewidencja czasu pracy przy pracy zdalnej, przestoju, obniżeniu norm czasu pracy.
 7. Grafiki i harmonogramy czasu pracy – stanowiska PIP i MRPiPS.
 8. Lista obecności i ewidencja czasu pracy jako jeden dokument – czy jest to dopuszczalne?
 9. Błędne ustalenie rozkładu czasu jako najczęściej występująca nieprawidłowość przy planowaniu czasu pracy.
 10. Dokumentowanie pracy w godzinach nadliczbowych.
 11. Elastyczny czas pracy – jakie dokumenty musi posiadać pracodawca?

III. Praca zdalna

 1. Warunki wprowadzenia i zasady stosowania pracy zdalnej.
 2. Ewidencja pracy zdalnej – stanowisko PIP w zakresie tego co powinna zawierać i czy musi być prowadzona.
 3. Przechowywanie ewidencji pracy zdalnej.
 4. Dokumenty, które pracodawca powinien prowadzić przy pracy zdalnej.
 5. Wykonywanie pracy w formie zdalnej a prawo pracownika do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu – stanowisko PIP.
 6. Częściowa praca zdalna – dopuszczalność.
 7. Praca zdalna a wymiar urlopu – wyjaśnienia PIP.
 8. Kontrola przez pracodawcę wykonywania pracy zdalnej.
 9. Dopuszczalność powierzenia pracy zdalnej w okresie kwarantanny i izolacji.
 10. Kwarantanna – forma powiadomienia pracodawcy, praca na kwarantannie – wyjaśnienia PIP.
 11. Pytania, odpowiedzi – inne zagadnienia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »